Tekst jednolity Statutu Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że wobec sporządzenia przez zarząd Emitenta tekstu jednolitego statutu spółki, uwidaczniającego zmiany wynikające z uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 20.06.2012 r.w celu złożenia go w Krajowym Rejestrze Sądowym, Emitent niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości pełną treść tekstu jednolitego Statutu Emitenta.

Załączniki: