Zawarcie Umowy pożyczki pieniężnej.(Conclusion of a cash loan)

Raport bieżący nr 19/2020

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniach 9.06.2020 roku i 16.06.2020 roku udzielił łącznie spółce Damar Patro UU z siedzibą Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, _nr rejestru 14494537_ pożyczki w kwocie 2 200 000,00 euro. Zgodnie z zawartymi umowami wypłata kwoty pożyczki odbyła się w polskich złotych, a kurs przewalutowania wyniósł 4,40 PLN za EUR.

Umowa pożyczki została zawarta do dnia 30.06.2023r.

Oprocentowanie kwoty pożyczki zostało ustalone na poziomie 2,5 % w skali roku. Raty odsetkowe płatne będą w okresach sześciomiesięcznych. Pierwsza rata odsetkowa będzie płatna do dnia 31.12.2020r Spłata pożyczki została zabezpieczona przez pożyczkobiorcę poprzez wystawienie weksla in blanco wraz deklaracją na rzecz Emitenta. Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu. Emitent jest uprawniony do żądania zwrotu całej kwoty pożyczki niezwłocznie w przypadku złego stanu majątkowego Pożyczkobiorcy.

The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn informs that on 9/06/2020 and 16/06/2020 the Company granted a loan amounting to EUR 2 200 000,00 for Damar Patro UU with its registered office at Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, _Ariregister number 14494537_. Pursuant to the concluded agreements, the loan amount was disbursed in Polish zlotys and the conversion rate was PLN 4,40 per EUR.

The loan agreement was concluded for the period till 30/06/2023.

Interest on the loan was agreed as 2,5% per year. Interest installments shall be paid in six-month periods. The first interest installment shall be paid till 31/12/2020. Repayment of the loan was secured by the Borrower by issuance a blank promissory note with a declaration for the Issuer. The loan was concluded with no reservations concerning any condition or deadline. The Issuer has a right to demand an early repayment of the entire loan immediately in case of poor financial situation of the Borrower.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu