Uchwała zarządu KDPW w sprawie rejestracji akcji serii M

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 21.11.2012 r. Zarząd KDPW S.A. w Warszawie podjął na wniosek Emitenta uchwałę nr 877/12 w sprawie warunkowego przyjęcia do depozytu 1.750.000 ( słownie: jeden milion siedemset pięćdziesiąt tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki FON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy). Rejestracja akcji serii M w depozycie nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych Praw do akcji serii M.

Załączniki: