Aktualizacja wyceny wartości aktywów Spółki. Revaluation of the value of the Company’s assets

Raport bieżący nr 21/2020

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie niniejszym informuje, że w związku z prowadzonymi przez Zarząd Spółki pracami nad raportem rocznym za rok obrotowy 2019/2020, Zarząd Emitenta w dniu 09.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu na dzień bilansowy 30.06.2020r. aktualizacji wyceny wartość aktywów finansowych Spółki.

Na dzień bilansowy 30.06.2020r. Emitent posiadał 12.899 udziałów spółki IFEA Sp. z o.o., która to liczba stanowiła 44,58% udziału w kapitale zakładowym oraz uprawniała do oddania 12.899 głosów stanowiących 44,58% w ogólnej liczbie głosów IFEA Sp. z o.o.

Emitent w dniu 9.07.2020r. podjął decyzję o dokonaniu w VI kwartale roku obrotowego 2019/2020 aktualizacji wartości w aktywach finansowych Emitenta z tytułu zmniejszenia wartości udziałów IFEA Sp. z o.o. o kwotę 15 276 867,41 zł.

Dotychczas prezentowana wartość 12.899 udziałów IFEA Sp. z o.o. w rocznym sprawozdaniu finansowym Emitenta na 31.12.2018 roku wynosiła 15.276 867,41 zł.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o dokonaniu odpisu aktualizacyjnego wartości powyższego aktywa w związku z likwidacją spółki IFEA Sp. z o.o.
The Management Board of FON SE headquartered in Tallinn, hereby informs that in connection with works being carried out on the financial report for the financial year 2019/2020, the Management Board of the Issuer on July 9, 2020 decided to make a revaluation of the Company’s financial assets as at 30/06/2020.

As at the balance date 30/06/2020 the Issuer held 12.899 stocks of IFEA Sp. z o. o., that consisted of 44,58% of the share capital and granted 12.899 votes consisting of 44,58% of the total number of votes at the general meeting of IFEA Sp. z o.o.

On July 9, 2020 the Issuer decided to revaluate the Issuer’s assets in the 6th quarter of the financial year 2019/2020 due to decrease in the value of stocks of IFEA Sp. z o. o. by the value PLN 15 276 867,41.

The value of 12.899 stocks of IFEA Sp. z o. o. presented in the annual financial report of the Issuer as at December 31, 2018 was PLN 15.276 867,41.

The Management Board decided to make a revaluation write-off of this asset due to liquidation of IFEA Sp. z o. o.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu