Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of changes in the Articles of Association of the Company

Raport bieżący nr 22/2020

Zarząd spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 15.07.2020 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki stosownie do Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 23.06.2020 roku.

W związku z niniejszym aktualne brzmienie § 2.3 Statutu Spółki jest następujące:

„2.3. Spółka posiada dwie serie akcji:
2.3.1 Akcje imienne bez wartości nominalnej _akcje serii A_. Każda akcja serii A daje 1 _jeden_ głos na walnym zgromadzeniu. Każda akcja serii A uprawnia akcjonariusza do otrzymania 100% wypłaconej dywidendy na akcję zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia.
2.3.2 Akcje imienne bez wartości nominalnej _akcje serii B_. Każda akcja serii B daje 1 _jeden_ głos na walnym zgromadzeniu. Każda akcja serii B uprawnia akcjonariusza do otrzymania 50% wypłaconej dywidendy na akcję zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia.
2.3.3 Zarówno akcjonariusze akcji serii A, jak i akcji serii B mają prawo uczestniczyć w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i głosować we wszystkich sprawach. Zarówno akcjonariusze akcji serii A, jak i akcji serii B uczestniczą również na zasadzie równości w podziale aktywów pozostałych po rozwiązaniu Spółki i mają równe prawa wynikające z przepisów prawa i Statutu Spółki.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.
Legal basis: Other regulations

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that on 15/07/2020 the register of commercial companies _Ariregister_ relevant to the law of Estonia registered changes in the Articles of Association of the Company in accordance with Resolution No. 1 of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of 23/06/2020.

As a result of this, the current wording of § 2.3 of the Company’s Articles of Association is as follows:

2.3. The Company has two classes of shares:
2.3.1. Registered shares without a nominal value _A-shares_. Each A-share shall give 1 _one_ vote at the general meeting. An A-share entitles the shareholder to receive 100% of the dividend per share paid in accordance with the resolution of the general meeting.
2.3.2. Registered shares without a nominal value _B-shares_. Each B-share shall give 1 _one_ vote at the general meeting. A B-share entitles the shareholder to receive 50% of the dividend per share paid in accordance with the resolution of the general meeting.
2.3.3. Both the A-share and the B-share shareholders have the right to participate in the general meeting of shareholders of the Company and to vote on all issues. Both the A-share and the B-share shareholders also participate pari passu in the distribution of the assets remaining upon the dissolution of the Company and have equal rights provided by law and the articles of association of the Company.

The Issuer attached to this report the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu