Zawarcie Aneksu do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019 roku. Conclusion of the Annex to the Loan Agreement of 30/12/2019

Raport bieżący nr 26/2020

Zarząd FON SE w Tallinnie niniejszym informuje, że w dniu 08.10.2020 r. Emitent jako Pożyczkobiorca zawarł Aneks do Umowy pożyczki pieniężnej ze spółką ATLANTIS SE z siedzibą w Tallinie, Estonia _numer w rejestrze Ariregister Estonia: 14633855_ jako Pożyczkodawcą, o której to pożyczce informował raportem bieżącym nr 45/2019 z dnia 30.12.2019 roku.

Na mocy zawartego Aneksu z dnia 8.10.2020 roku do Umowy pożyczki z dnia 30.12.2019r. strony dokonały zmiany okresu na jaki udzielona została pożyczka, wskazując nowy termin jej zwrotu na dzień 30.06.2023 roku. Pozostałe warunki Umowy pożyczki nie uległy zmianie. Emitent ponadto informuje, że pomiędzy FON SE, a spółką ATLANTIS SE w Tallinie, Estonia zachodzą powiązania osobowe.

Członek Zarządu Emitenta pełni funkcję Człona Zarządu Pożyczkobiorcy. Ponadto trzech z Członków Rady Nadzorczej Emitenta pełni funkcję w Radzie Nadzorczej Pożyczkobiorcy. Ponadto Emitent informuje, że znaczący akcjonariusz Emitenta _34,53%_ jest również znaczącym akcjonariuszem Pożyczkobiorcy _65,49%_.

The Management Board of ATLANTIS SE in Tallinn hereby informs that on 8/10/2020 the Issuer as the Borrower concluded an Annex to the Cash Loan Agreement with ATLANTIS SE with its registered office in Tallinn, Estonia _Ariregister Estonia number: 14633855_ as the Lender. The information about the loan was included in Current Report No. 45/2019 of 30/12/2019.

Under the concluded Annex of 8/10/2020 to the Loan Agreement of 30/12/2019 the parties changed the period for which the loan was granted indicating the new date of its return as 30/06/2023. The other terms of the Loan Agreement remained unchanged. The Issuer also informs that there are personal ties between ATLANTIS SE and FON SE in Tallinn, Estonia.

The Member of the Issuer’s Management Board is the Member of the Borrower’s Management Board. In addition, three members of the Issuer’s Supervisory Board perform a function in the Borrower’s Supervisory Board.
Moreover, the Issuer informs that a significant shareholder of the Issuer _34,53%_ is also a significant shareholder of the Borrower _65,49%_.

Podstawa prawna

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu