Raport roczny R 2019

Raport roczny R 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
2019 2018
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży gruntów, produktów, towarów i materiałów z działalności kontynuowanej. 651 417
II. Przychody ze produktów, towarów i materiałów z działalności zaniechanej. 82 35
III. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej z działalności kontynuowanej 537 -561
IV. Zysk _strata_ na działalności operacyjnej z działalności zaniechanej 24 -16
V. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem z działalności kontynuowanej -3 165 -2 070
VI. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem z działalności zaniechanej 24 -16
VII. Zysk netto _strata_ -3 141 -2 086
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -6 149 -25
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 531 70
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 579 0
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -39 -47
XII. Aktywa razem 11 462 9 338
XIII. Długoterminowe zobowiązania 5 241 0
XIV. Krótkoterminowe zobowiązania 255 14
XV. Kapitały własne 5 966 9 324
XVI. Kapitał zakładowy 7 700 7 700
XVII. Średnia ważona liczba akcji _w szt._ 36 183 729 70 000 000
XVIII. Zysk _strata_ z działalności kontynuowanej na akcję _EUR_ -0,09 -0,03
XIX. Zysk _strata na akcję_ _EUR_ -0,09 -0,03
XX. Wartość księgowa na akcję _EUR_ 0,11 0,62

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu