Raport kwartalny Q 1/2020

Raport kwartalny Q 1/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
Trzy miesiące zakończone 30 września 2020 Trzy miesiące zakończone 30 września 2019
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 37 82
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 33 -184
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 23 -22
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 11 -117
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 246 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -249 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 8 -101
VIII. Aktywa razem * 11 070 11 462
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 93 255
X. Kapitał zakładowy * 7 700 7 700
XI. Średnia ważona rozwodniona liczba akcji _w szt._ 52 500 000 52 500 000
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,11 0,11

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu