Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym przekazuje terminy publikacji raportów okresowych w roku 2013 r. .
Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2013 będą w następujących datach:

Skonsolidowany raport za I kwartał 2013 – 15 maj 2013 r.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 – 14 listopada 2013 r.

Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. ( Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn zm. ) (dalej: Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych ) zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informacje finansową w zakresie określonym w § 83 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia.

Emitent ponadto informuje, że na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za IV kwartał roku 2012 r. oraz na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2013 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 30.08.2013 r.
Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować skonsolidowany rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.

Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2012 rok zostaną opublikowane w dniu 21.03.2013 r.