Zbycie oraz nabycie aktywów znacznej wartości

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 22.01.2013 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą z dnia 22.01.2013 r., dokonał wniesienia aportu na podwyższenie kapitału spółki DAMF Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447259 w zamian za objęte nowoutworzone udziały tej spółki.

Emitent informuje, że dokonał wniesienia wkładu niepieniężnego o wartości rynkowej 11.213.107,63 zł w postaci następujących składników majątkowych Emitenta:

– 60 800 000 (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset tysięcy) akcji spółki publicznej FON Ecology S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000336818, NIP 7743125197) o wartości łącznej 6 080 000 zł, stanowiących 55,78 % udziału w kapitale zakładowym FON Ecology S.A., oraz uprawniających do oddania 60.800.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu FON Ecology S.A, co stanowi 55,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON Ecology S.A.

– 145 360 218 (słownie: sto czterdzieści pięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy dwieście osiemnaście ) akcji spółki publicznej Urlopy.pl S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000290193, NIP 7743030410) o wartości łącznej 5 087 607,63 zł, stanowiących 34,61 % udziału w kapitale zakładowym Urlopy.pl S.A., oraz uprawniających do oddania 145.360.218 głosów na Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A., co stanowi 34,61 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Urlopy.pl S.A.

– 490 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt) akcji spółki AF ESTRY S.A. z siedzibą w Płocku, ul. Z. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock (KRS 0000421974, NIP 7743212826) o wartości łącznej 45 500 zł., stanowiących 49,00 % udziału w kapitale zakładowym AF ESTRY S.A., oraz uprawniających do oddania 490 głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A., co stanowi 49,00 %, udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu AF ESTRY S.A.

Powyższy wkład niepieniężny został wniesiony na pokrycie 1.686 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy, zaś o wartości emisyjnej 6650 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 84.300 zł zaś o łącznej wartości emisyjnej 11.213.107,63 zł.
Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio ) została przekazana na kapitał zapasowy tej spółki.

Objęte przez Emitenta 1.686 udziałów w spółce DAMF Capital Sp. z o.o. stanowi 8,91 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Capital Sp. z o.o. oraz uprawnia Emitenta do oddania 1.686 głosów na Zgromadzeniu Wspólników spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku co stanowi 8,91 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.
Nadwyżka ponad cenę nominalną (agio ) została przekazana na kapitał zapasowy tej spółki.

Emitent informuje, że Prezes Zarządu spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku pełni jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Emitent uznał wartość wnoszonego wkładu oraz opłaconych udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o w Płocku za kryterium uznania niniejszej informacji za istotną.