Zaoferowanie i objęcie warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii L w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz objęcie akcji serii L

Zarząd FON S.A. z siedzibą Płocku informuje, że realizując postanowienia uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011 r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (…)” opublikowanej raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011 r. Zarząd Emitenta w dniu 29.01.2013 r. zaoferował 6 podmiotom do objęcia 670.285.131 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L.

Na skutek złożonych w dniu 30.01.2013 r. przez adresatów oferty Emitenta, ofert pokrywających się z ofertami Emitenta, w dniu 30.01.2013 r. doszło do zawarcia 6 umów objęcia oraz wydania łącznie 670.285.131 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L Emitenta.
Adresaci oferty Emitenta w ramach realizacji uprawnienia przysługującego im z posiadanych warrantów w dniu 30.01.2013 r. dokonali zapisu na łącznie 670.285.131 akcji serii L Emitenta o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 67.028.513,10 zł.
Cena emisyjna 670.285.131 akcji serii L zgodnie z upoważnieniem zawartym w uchwale nr 5/2011 NZW z dnia 31.08.2011 r. została ustalona na poziomie 0,10 zł za każdą akcję tj. łącznie cena emisyjna 670.285.131 akcji serii L wyniosła 67.028.513,10 zł.

670.285.131 akcji Emitenta, na które dokonano zapisu w dniu 30.01.2013 r. stanowić będzie łącznie 66,49 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta i uprawniać będzie do oddania 670.285.131 głosów stanowiących 66,49 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. Zarząd Emitenta informuje ponadto, że do jego dyspozycji pozostało 1.714.869 warrantów subskrypcyjnych akcji serii L wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 5/2011 NZW z dnia 31.08.2011 r.