Raport półroczny P 2020

Raport półroczny P 2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
półrocze / 2020 półrocze / 2019
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 86 165
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 75 133
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 57 180
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 121 -397
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 243 576
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -340 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 24 179
VIII. Aktywa razem* 11 285 11 462
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 10 255
X. Kapitał zakładowy* 7 700 7 700
XI. Liczba akcji _w szt._ 52 500 000 52 500 000
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,12 0,11

*Dane na 30.06.2020 w okresie porównywalnym

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu