Rejestracja zmian Statutu Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 5/2021

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 11.02.2021 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 12.01.2021 roku.

W związku z niniejszym aktualne brzmienie punktów 2.1 oraz 2.3, Statutu Spółki jest następujące:

„2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 20 000 000 _dwadzieścia milionów_ euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 40 000 000 _czterdzieści milionów_ euro.”

„2.3. Kapitał akcyjny spółki dzieli się na akcje rejestrowane bez wartości nominalnej. Wszystkie akcje spółki są jednego rodzaju oraz dają akcjonariuszom jednakowe prawa, każda akcja daje na walnym zgromadzeniu jeden głos.”

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej oraz angielskiej wersji językowej.

Obecnie kapitał zakładowy Spółki FON SE wynosi 28 875 000,00 EUR oraz dzieli się na 52 500 000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej w wysokości 0,55 EUR na 1 akcję.
The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that on 11/02/2021 the Commercial Companies Register _Ariregister_ appropriate for Estonian law registered the amendments to the Articles of Association of the Company resulting from the resolutions adopted at the Ordinary General Meeting of Shareholders on 12/01/2021.

Therefore, the current wording of points 2.1 and 2.3 of the Company’s Articles of Association is as follows:

„2.1.The minimum amount of share capital of the Company is 20 000 000 euros and the maximum amount of share capital is 40 000 000 euros. ”

„2.3. The share capital of the Company is divided into registered shares without a nominal value. All shares of the Company are of one class and give equal rights to the shareholders, each share give one vote at the general meeting.”

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Company’s Articles of Association in Polish and English.

Currently, the share capital of FON SE amounts to EUR 28 875 000,00 and is divided into 52 500 000 shares without par value with a book value of EUR 0,55 per share.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu