Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd FON S.A. z siedzibą Płocku informuje, że w dniu 30.01.2013 r. Emitent jako pożyczkobiorca zawarł umowę pożyczki akcji z DAMF INVEST SA w Płocku. Przedmiotem Umowy pożyczki jest 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A. w Płocku oraz 985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie. Akcje te stanowią niżej wskazane udziały w kapitale zakładowym i liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółek publicznych :
1. 13.223.799 akcji spółki ATLANTIS ENERGY S.A. w Płocku, stanowi 71,53 % udziału w kapitale zakładowym ATLANTIS ENERGY S.A. uprawnia do oddania 13.223.799 głosów stanowiących 71,53 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu ATLANTIS ENERGY S.A.
2. 93.399.853 akcji spółki FON ECOLOGY S.A. w Płocku, stanowi 85,69 % udziału w kapitale zakładowym FON ECOLOGY S.A. uprawnia do oddania 93.399.853 głosów stanowiących 85,69 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON ECOLOGY S.A.
3. 985.190.356 akcji spółki STARK DEVELOPMENT S.A. w Chorzowie stanowi 75,78 % udziału w kapitale zakładowym STARK DEVELOPMENT S.A. oraz uprawnia do oddania 985.190.356 głosów stanowiących 75,78 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu STARK DEVELOPMENT S.A.

Zwrot przedmiotu pożyczki został określony na dzień 31.08.2013 r. Zabezpieczenie zwrotu pożyczki stanowi kaucja pieniężna w wysokości 24.028.463,10 zł.

Emitent informuje, że zachodzą powiązania pomiędzy Emitentem a pożyczkodawcą. Prezes Zarządu Pożyczkodawcy Pani Małgorzata Patrowicz sprawuje funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, Członkowie Rady Nadzorczej pożyczkodawcy Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz pełnią funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, że Umowa nie przewiduje szczególnych postanowień ani kar umownych.
Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

Emitent informuje, że kryterium uznania umowy pożyczki z dnia 30.01.2013 r. za znaczącą jest wartość akcji będących przedmiotem umowy oraz wysokość udzielonego zabezpieczenia.