Nabycie aktywów znacznej wartości – Obligacje serii C spółki DAMF Invest S.A. w Płocku

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 30.01.2013 r. przyjął ofertę spółki DAMF Invest S.A. w Płocku z dnia 29.01.2013 r., której przedmiotem jest nabycie przez Emitenta obligacji spółki DAMF Invest S.A. w Płocku z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143.

Wobec powyższego Emitent informuje, że w dniu 30.01.2013 r. nabył 43.000 obligacji serii C spółki DAMF Invest S.A. w Płocku o wartości nominalnej 1.000,00 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 43.000.000,00 zł. Cena Emisyjna obligacji wynosi 1.000,00 zł tj. łączna cena Emisyjna obligacji wynosi 43.000.000,00 zł.

Obligacje są oprocentowanie w stosunku 8% rocznie. Termin wykupu obligacji został ustalony na dzień 30 stycznia 2014 r., po cenie nominalnej powiększonej o należne odsetki.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a osobami Zarządzającymi oraz osobami Nadzorującymi DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. Pani Małgorzata Patrowicz jest jednocześnie Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta, ponadto Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz sprawują jednocześnie funkcje w Radzie Nadzorczej spółki DAMF Invest S.A. w Płocku oraz w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Kryterium uznania nabytych aktywów za aktywa znacznej wartości jest ich wartość nominalna przekraczająca 10% kapitałów własnych Emitenta.

Źródłem finansowania nabycia obligacji spółki DAMF Invest S.A. są środki, które Emitent pozyskał w drodze Emisji akcji serii L w ramach kapitału warunkowego wyemitowanego zgodnie z uchwałami NWZ z dnia 31.08.2011 r.