Zawiadomienie od akcjonariusza Emitenta dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 31.01.2013 r. wpłynęło do spółki FON SA zawiadomienie od akcjonariusza tj. spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku dotyczące przedłużenia terminu zobowiązania akcjonariusza w sprawie czasowego wyłączenia zbywalności akcji spółki FON SA, zlożonego w dniu 11.10.2012 r. o którym spółka informowała raportem bieżącym nr 25/2012 z 11.10.2012 r.
Treść zawiadomienia poniżej:

1. Akcjonariusz wprowadza zmianę zapisu § 2, który otrzymuje brzmienie:

§ 2
1. Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie do dnia 30.06.2013r. nie obciąży, nie zastawi oraz, że nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu prawnego, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę FON S.A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności.
2. Niniejsze Zobowiązanie wiąże również ewentualnych pełnomocników ustanawianych przez Akcjonariusza
3. Strony zgodnie i wprost oświadczają, że niniejsze Zobowiązanie nie wyłącza prawa głosu Akcjonariusza.
4. Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje operacji na akcjach z podmiotami należącymi do Grupy Kapitałowej DAMF INVEST”.

2. Pozostałe zapisy zawarte w „ZOBOWIĄZANIU AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI FON S.A.” z dnia 11.10.2012 roku nie ulegają zmianie.