Raport kwartalny Q 3/2020

Raport kwartalny Q 3/2020

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
3 kwartał_y_ narastająco / 2020 okres od 2020-07-01 do 2021-03-31 3 kwartał_y_ narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 91 247
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 76 -51
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 49 158
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 385 79
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 242 0
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -627 0
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 79
VIII. Aktywa razem* 10 537 11 462
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 7 255
X. Kapitał zakładowy* 28 875 7 700
XI. Liczba akcji _w szt._ 52 500 000 52 500 000
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,11 0,11

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2020 r.

Wybrane dane finansowe z bilansu _sprawozdania z sytuacji finansowej_ prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu