Zmiana harmonogramu przekazywania raportów okresowych w 2013 roku.

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że niniejszym dokonuje zmiany harmonogramu przekazywania raportów okresowych w roku 2013 opublikowanego raportem bieżącym nr 2/2013 z dnia 23.01.2013 r. Zmiana harmonogramu publikacji raportów okresowych obejmuje datę publikacji raportu rocznego z daty 21.03.2013 r. na dzień 30.04.2013 r. oraz w związku z czym Emitent informuje, że będzie publikował raport kwartalny za IV kwartał roku 2012 r.

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualny harmonogram publikacji raportów okresowych w roku 2013 r. jest następujący:

Raporty kwartalne publikowane przez spółkę w roku 2013 będą w następujących datach:

Skonsolidowany raport za IV kwartał 2012 r. – 01 marca 2013 r.

Skonsolidowany raport za I kwartał 2013 – 15 maja 2013 r.

Skonsolidowany raport za III kwartał 2013 – 14 listopada 2013 r.

Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn zm.) (dalej: Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych) zamierza publikować skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informacje finansową w zakresie określonym w § 83 ust. 1 wyżej wskazanego rozporządzenia.

Emitent informuje, że na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych nie będzie publikował raportu kwartalnego za II kwartał roku 2013.

Raporty roczny oraz skonsolidowany raport roczny Emitenta za rok 2012 rok zostaną opublikowane w dniu w dniu 30.04.2013 r.

Raport półroczny za pierwsze półrocze 2013 r. zostanie przez Spółkę opublikowany w dniu 30.08.2013 r. Emitent informuje, że na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych zamierza opublikować skonsolidowany rozszerzony raport półroczny zawierający skrócone półroczne sprawozdanie finansowe.