Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 i za rok zakończony 30 czerwca 2021)

Raport roczny R (za okres od 01 lipca 2020 do 30 czerwca 2021 i za rok zakończony 30 czerwca 2021)

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR

Dwanaście
miesięcy
zakończone
30.06.2021r.

Osiemnaście
miesięcy
zakończone
30.06.2020r.

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
z działalności kontynuowanej
167 651
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów
z działalności zaniechanej
0 82
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności
kontynuowanej
150 537
Zysk (strata) z działalności operacyjnej z działalności
zaniechanej
0 24
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności
kontynuowanej
116 -3 165
Zysk (strata) przed opodatkowaniem z działalności
zaniechanej
0 24
Zysk (strata) netto 116 -3 141
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
operacyjnej
950 -6 149
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
inwestycyjnej
242 531
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności
finansowej
-1 193 5 579
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -1 -39
Aktywa razem 10 287 11 462
Zobowiązania długoterminowe 3 928 5 241
Zobowiązania krótkoterminowe 330 255
Kapitał własny 6 029 5 966
Kapitał zakładowy 28 875 7 700
Średnia ważona liczba akcji (w szt.) 52 500 000 36 183 729
Zysk (strata) przypadający na jedną akcję (EUR) 0,002 -0,09
Wartość księgowa na akcję (EUR) 0,11 0,11

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu