Raport kwartalny Q 1/2021

Raport kwartalny Q 1/2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

Trzy miesiące zakończone Trzy miesiące zakończone
30 września 2021 30 września 2020
w tys. EURO w tys. EURO
Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 57 37
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 56 33
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 49 23
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 380 11
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 246
Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -379 -249
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 1 8
Aktywa razem * 9794 10287
Zobowiązania krótkoterminowe* 323 330
Kapitał zakładowy * 28875 28875
Liczba akcji (w szt.) 52500000 52500000
Wartość księgowa na jedną akcję ( EURO) 0,11 0,11

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu