Raport półroczny P 2021

Raport półroczny P 2021

WYBRANE DANE FINANSOWE:

w tys. EUR
6 miesięcy zakończone
31.12.2021
(niebadane)
6 miesięcy zakończone
31.12.2020
(niebadane)
I. Przychody z odsetek, ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 86
II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej 105 75
III. Zysk _strata_ przed opodatkowaniem 82 57
IV. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności operacyjnej 1 187 121
V. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności inwestycyjnej 0 243
VI. Przepływy środków pieniężnych netto z działalności finansowej -1 187 -340
VII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 0 24
VIII. Aktywa razem * 9 066 10 287
IX. Zobowiązania krótkoterminowe* 319 330
X. Kapitał zakładowy * 28 875 28 875
XI. Liczba akcji na koniec okresu _w szt._ 52 500 000 52 500 000
XII. Wartość księgowa na jedną akcję _ EURO_ 0,12 0,11

*Dla pozycji bilansowych oznaczonych gwiazdką prezentowane dane obejmują w kolumnie drugiej stan na dzień 30.06.2021 r.

Załączniki:

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu