Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 9/2022

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 3.06.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.05.2022 roku.

W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:

„2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 1 875 000 _jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy_ akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 7 500 000 _siedem milionów pięćset tysięcy_ akcji.”

Aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 1 875 000.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that on 3/06/2022, the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonian law, registered the amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 24/05/2022.

In connection with the above, the current wording of point 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:

„2.4.The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 1 875 000 _one million eight hundred seventy-five thousand_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 7 500 000 _seven million five hundred thousand_ shares.”

The current number of shares issued by the Issuer is 1 875 000.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu