Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 12/2022

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 7.09.2022 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji obniżenia kapitału zakładowego Spółki FON SE wynikającego z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24.05.2022 roku.

W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.1 Statutu Spółki jest następujące:

„2.1 Minimalny kapitał zakładowy spółki to 187 500 _sto osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset_ euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 750 000 _siedemset pięćdziesiąt tysięcy_ euro.”

Obecnie kapitał zakładowy Spółki FON SE wynosi 187 500 EUR oraz dzieli się na 1 875 000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 EUR każda akcja.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, estońskiej oraz angielskiej wersji językowej.

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that on 7 September 2022 the Commercial Companies Register _Ariregister_ competent for Estonia’s law registered a reduction in the share capital of FON SE resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 24/05/2022 .

In connection with the above, the current wording of point 2.1 of the Company’s Articles of Association is as follows:

„2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 187 500 _one hundred eighty-seven thousand five hundred_ euros and the maximum amount of share capital is 750 000 _seven hundred fifty thousand_ euros.”

Currently, the share capital of FON SE amounts to EUR 187 500 and is divided into 1 875 000 shares without par value with a book value of EUR 0,10 each.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, Estonian and English.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu