Protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 23.11.2023 r. (Protocol of the Ordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 23.11.2023)

Raport bieżący nr 9/2023

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 23 listopada 2023 o 12.00 _CET_.

Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 23 listopada 2023 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 187 500 euro, który dzieli się na 1 875 000 akcji bez wartości nominalnej.

Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 16 listopada 2023 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 16 listopada 2023 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem ok. 58,93% akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _kod rejestru PL-0000081582, zwany dalej „KDPW”__, który posiada 1 105 000 akcji bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki oraz 41,07% akcji posiada Patro Invest OÜ na swoim koncie _kod rejestru estońskiego 14381342_ co odpowiada 770 000 akcji bez wartości nominalnej.

Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu _Załącznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 770 000 _tj. 41,07%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.

Zgodnie z ustępem 4.5 Statutu Spółki walne zgromadzenie ma kworum, jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest więcej niż połowa głosów reprezentowanych przez akcje, chyba że obowiązujące akty prawne przewidują wymóg wyższego kworum. Ponieważ walne zgromadzenie było nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego oraz ust. 4.5.1 Statutu Spółki, które zostało zwołane bez zmiany porządku obrad walnego zgromadzenia z dnia 25.10.2023 r. _które nie posiadało kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu Spółki_, dlatego walne zgromadzenie z dnia 23.11.2023 r. jest właściwe do podejmowania uchwał bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte podczas takiego zgromadzenia są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego niniejsze zgromadzenie ma kworum.

I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 1 875 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 770 000
Za: 770 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania.

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

Zarząd Spółki dokonał przeglądu ostatniego raportu rocznego oraz działalności gospodarczej Spółki za rok bieżący.

II.PORZĄDEK OBRAD

Zgodnie z zawiadomieniem o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 2 listopada 2023 r. zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:

1.Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.

2.Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej.
III. GŁOSOWANIE I TREŚCI UCHWAŁ

1. Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki 1.1.W związku z emisją bonusową _Est. Fondiemissioon_ akcji Spółki, następuje zmiana ust. 2.1 i 2.4 Statutu Spółki i zatwierdza się nowe następujące brzmienie : „2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 14 250 000 _czternaście milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy_ euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 57 000 000 _pięćdziesiąt siedem milionów_ euro. ” „2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 142 500 000 _sto czterdzieści dwa miliony pięćset tysięcy_ akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 570 000 000 _pięćset siedemdziesiąt milionów_ akcji.”

1.2.Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 1 875 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 770 000
Za: 770 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

2. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.

2.1. Zatwierdzenie raportu rocznego Spółki za rok obrotowy 2022/2023.

2.2. Nierozdzielanie zysku pomiędzy Akcjonariuszy Spółki.

2.3. Przeznaczenie całego zysku za rok obrotowy 2022/2023 na kapitał zapasowy Spółki.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 1 875 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 770 000
Za: 770 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej.

3.1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję bonusową w drodze emisji 140 625 000 nowych akcji dla akcjonariuszy Spółki, w wyniku czego liczba akcji Spółki wzrasta z 1 875 000 do 142 500 000.

3.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji bonusowej następuje kosztem kapitału zapasowego w wysokości 10 257 500 EUR i pozostałych rezerw w wysokości 3 805 000 EUR na podstawie bilansu na dzień 30.06.2023 r. zamieszczonego w raporcie rocznym 2022/2023. Chwilę ustalenia praw dla emisji bonusowej ustala się na 8.12.2023 r. o godzinie 17:00 czasu środkowoeuropejskiego _CET_.

3.3. W drodze emisji bonusowej udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki wzrośnie proporcjonalnie do posiadanego udziału w kapitale zakładowym na dzień ustalenia prawa do udziału w emisji bonusowej. W związku z powyższym w wyniku emisji bonusowej każdy akcjonariusz Spółki otrzyma 75 nowych akcji za każdą 1 posiadaną akcję Spółki.3.4. Upoważnienie i zobowiązanie Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z emisją bonusową akcji, w tym w szczególności:

3.4.1. Upoważnienie Zarządu do ustalenia daty _ang. Record Day_ uzyskania praw do otrzymania akcji nowej emisji przez Akcjonariuszy, których akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.3.4.2. Upoważnienie Zarządu do zarejestrowania akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych _KDPW_ oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki.3.4.3. Upoważnienie Zarządu do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji wyemitowanych w ramach emisji bonusowej do obrotu na rynku regulowanym oraz do dematerializacji tych akcji.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 1 875 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 770 000
Za: 770 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.Zgromadzenie zakończyło się o godz. 13.00.Zgromadzenie odbyło się w języku polskim. Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Time of the meeting: 23 Novemver 2023, starting at 12.00 _CET_.

Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 23 November 2023, and in accordance with the Statute of FON SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 187 500 euros, which is divided into 1 875 000 non par value shares.
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 16 November 2023 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 16 November 2023, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of ca 58,93% of the shares of the Company is the Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds 1 105 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 41,07% of the shares of the Company is Patro Invest OÜ _Estonian registry code 14381342_, which holds 770 000 non par value shares/votes on its account.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 770 000 _i.e. 41,07%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting. Pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of § 297 _2_ of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company’s Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 25.10.2023 _which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute_, then the general meeting of 23.11.2023 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.

The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.

I.OPENING THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:
Number of shares: 1 875 000
Total number of votes at the meeting: 770 000
In favour: 770 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

The management board of the Company provided an overview of the last annual report and the economic activities of the Company for the current year.

II.AGENDA

Pursuant to the notice of the annual general meeting of shareholders dated 2 November 2023 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.

2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2022/2023.

3.Increasing the share capital of the Company through bonus issue.

III.VOTING AND RESOLUTIONS

1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company

1.1.In connection with the bonus issue _Est. fondiemissioon_ of the shares of the Company, to amend sections 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company and to approve it in the new wording as follows:

” 2.1.The minimum amount of share capital of the Company is 14 250 000 _fourteen million two hundred fifty thousand_ euros and the maximum amount of share capital is 57 000 000 _fifty seven million_ euros.”

„2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 142 500 000 _one hundred forty-two million five hundred thousand_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 570 000 000 _five hundred seventy million_ shares.”

1.2.To approve the new version of the Company’s articles of association with the abovementioned amendments.

Voting results:
Number of shares: 1 875 000
Total number of votes at the meeting: 770 000
In favour: 770 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

2.Approving the annual report of the Company for the financial year 2022

2.1.To approve the annual report of the Company for the financial year 2022/2023.

2.2.Not to distribute profit to the shareholders of the Company.

2.3.To distribute all of the profits from financial year 2022/2023 to the supplementary capital of the Company.

Voting results:
Number of shares: 1 875 000
Total number of votes at the meeting: 770 000
In favour: 770 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

3.Increasing the share capital of the Company through bonus issue

3.1.To increase the share capital of the Company through bonus issue by issuing 140 625 000 new shares to the Shareholders of the Company, thus the number of shares of the Company increases from 1 875 000 to 142 500 000.

3.2.To increase the share capital of the Company through bonus issue at the expense of the premium in the amount of EUR 10 257 500 and other reserves in the amount of EUR 3 805 000 on the basis of the balance sheet as at 30.06.2023 provided in the 2022/2023 annual report. The record date of the bonus issue shall be on 8.12.2023 17:00 CET.

3.3.By means of the bonus issue the share of the Shareholder in the share capital of the Company will increase in proportion to the share in the share capital as at the date of establishing the right to participate in the bonus issue. Therefore, as a result of the bonus issue every shareholder shall receive 75 shares for each 1 share owned by the shareholder of the Company.

3.4.The authorization and obligation of the Management Board of the Company to take all legal and factual actions related to the issue of bonus shares, including in particular:

3.4.1.authorize the Management Board to set a record day for obtaining the rights to receive new shares by Shareholders who hold the Company’s shares listed on the Warsaw Stock Exchange.

3.4.2.authorize the Management Board to register the shares issued under the bonus issue with the National Depository for Securities _KDPW_ and with the NASDAQ CSD _home deposit_ kept for the benefit of the Company.

3.4.3.authorize the Management Board to perform all actions necessary to admit the shares issued under the bonus issue to trading on the regulated market and to dematerialize these shares.

Voting results:
Number of shares: 1 875 000
Total number of votes at the meeting: 770 000
In favour: 770 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.The meeting ended at: 13.00.The meeting was held in the Polish language.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu