Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego…

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego oraz rejestracja zmian Statutu Spółki.

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.06.2013 r. na podstawie odpisu aktualnego KRS Emitenta powziął wiadomość o rejestracji przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie w dniu 28.05.2013 r. podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału warunkowego ( emisja akcji serii L ).

Emitent informuje, że zarejestrowane zostało podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta z dotychczasowej kwoty 33.775.000 złotych (trzydzieści trzy miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych ) o kwotę 67.028.513,10 złotych ( sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia osiem tysięcy pięćset trzynaście złotych 10/100) do kwoty 100.803.513,10 złotych ( sto milionów osiemset trzy pięćset trzynaście złotych 10/100 ), w drodze emisji 670 285 131 akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 67.028.513,10 złotych.

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że emisja akcji serii L została dokonana w ramach realizacji postanowienia uchwały nr 5/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31.08.2011 r. w sprawie: „Emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz zmiany statutu Spółki (…)” opublikowanej raportem bieżącym nr 69/2011 z dnia 02.09.2011 r.

Wobec powyższego Emitent informuje, że warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło do skutku oraz, że aktualna wysokość kapitału zakładowego Emitenta wynosi: 100.803.513,10 zł i dzieli się na 1.008.635.131 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł.

Ponadto Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 03.04.2013 r. kontynuowane po przerwie w dniu 24.04.2013 r., które to uchwały zostały podane do publicznej wiadomości raportem bieżącym nr 26/2012 z dnia 25.04.2013 r.

Załącznik: