Emisja bonusowa – złożenie wniosku na GPW celem dopuszczenia akcji do obrotu. Bonus issue – submitting an application to the WSE for admission of shares to trading.

Raport bieżący nr 1/2024

Zarząd FON SE z siedzibą w Tallinnie, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje o złożeniu w dniu wczorajszym _tj. w dniu 3 stycznia 2024 roku_ wniosku o wprowadzenie do obrotu 140 625 000 akcji Emitenta wymemitowanych w ramach emisji bonusowej z dnia 23.11.2023 _data podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Emitenta_.

W związku z tym Emitent apeluje o podejmowanie rozważnych decyzji inwestycyjnych, w szczególności w kontekście niedługiego wprowadzenia do obrotu akcji nowej emisji.

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn hereby publicizes information about the submission yesterday _i.e. on 3/01/2024_ of an application for the admission to trading of 140 625 000 shares of the Issuer issued as part of the bonus issue of 23/11/2023 _date of adoption of the resolution by the Issuer’s General Meeting of Shareholders_.

Therefore, the Issuer appeals to make prudent investment decisions, in particular in the context of the soon introduction of new issue shares to trading.

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu