Wybór biegłego rewidenta do przeglądu i badania sprawozdań finansowcyh Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że Rada Nadzorcza Emitenta wobec wygaśnięcia umowy z dotychczasowym podmiotem dokonującym badania sprawozdań finansowych na posiedzeniu w dniu 17.06.2013r. z przedstawionych przez Zarząd ofert dokonała wyboru podmiotu: Misters Audytor Adviser Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanego na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704. Wybrany podmiot dokona przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za pierwsze półrocze 2013r. oraz badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2013.

Emitent nie korzystał z usług wybranego podmiotu w przeszłości. Umowa z Misters Audytor Adviser Sp. zo.o. zostanie zawarta na czas wykonania jej przedmiotu.