Protokół z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki FON SE z dnia 14.03.2024 r. (Protocol of the Extraordinary General Meeting of Shareholders of FON SE of 14.03.2024)

Raport bieżący nr 7/2024

Miejsce spotkania: Płock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.

Czas spotkania: 14 marca 2024 o 12.00 _CET_. Zgodnie z wydrukiem z centralnej bazy danych wydziału rejestrowego Sądu Okręgowego w Tartu z dnia 14 marca 2024 r. oraz zgodnie ze Statutem FON SE _dalej „Spółka”_, Spółka jest przedsiębiorcą, która została zarejestrowana przez Sąd Okręgowy w Tartu w dniu 30 listopada 2018 r. pod numerem rejestracyjnym 14617916, siedziba Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, z kapitałem zakładowym w wysokości 14 250 000 euro, który dzieli się na 142 500 000 akcji bez wartości nominalnej.
Akcjonariusze uprawnieni do udziału w walnym zgromadzeniu zostali ustaleni na godz 23:59 w dniu 7 marca 2024 r. Według księgi akcyjnej Spółki z godz. 23:59 z dnia 7 marca 2024 r. prowadzonej przez NASDAQ CSD SE _łotewski kod rejestru 40003242879_, posiadaczem ok. 59,47% akcji Spółki jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _kod rejestru PL-0000081582, zwany dalej „KDPW”__, który posiada 84 750 000 akcji bez wartości nominalnej w imieniu i na rzecz faktycznych akcjonariuszy Spółki oraz 40,53% akcji posiada Patro Invest OÜ na swoim koncie _kod rejestru estońskiego 14381342_ co odpowiada 57 750 000 akcji bez wartości nominalnej.Lista akcjonariuszy Spółki obecnych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu stanowi załącznik do niniejszego protokołu _Załącznik 1_. Z listy tej oraz z poprzedniej części wynika, że 57 750 000 _tj. 40,53%_ wszystkich głosów reprezentowanych przez akcje było należycie reprezentowanych na walnym zgromadzeniu.
Zgodnie z ustępem 4.5 Statutu Spółki walne zgromadzenie ma kworum, jeżeli na walnym zgromadzeniu reprezentowana jest więcej niż połowa głosów reprezentowanych przez akcje, chyba że obowiązujące akty prawne przewidują wymóg wyższego kworum. Ponieważ walne zgromadzenie było nowym walnym zgromadzeniem w rozumieniu § 297 ust. 2 Kodeksu handlowego oraz ust. 4.5.1 Statutu Spółki, które zostało zwołane bez zmiany porządku obrad walnego zgromadzenia z dnia 14.02.2024 r. _które nie posiadało kworum zgodnie z punktem 4.5 Statutu Spółki_, dlatego walne zgromadzenie z dnia 14.03.2024 r. jest właściwe do podejmowania uchwał bez względu na liczbę głosów reprezentowanych na zgromadzeniu.

Do odbycia walnego zgromadzenia Spółki stosuje się § 296 Kodeksu spółek handlowych, który stanowi, że w przypadku naruszenia wymogów prawa lub statutu dotyczących zwołania walnego zgromadzenia walnemu zgromadzeniu nie przysługuje prawo do zwołania walnego zgromadzenia, nie ma prawa podejmować uchwał, chyba że wszyscy akcjonariusze uczestniczą w walnym zgromadzeniu lub wszyscy akcjonariusze są reprezentowani. Uchwały podjęte podczas takiego zgromadzenia są nieważne, chyba że akcjonariusze, w stosunku do których został naruszony tryb zwołania zgromadzenia, wyrażą zgodę na uchwały.

Dlatego niniejsze zgromadzenie ma kworum.I. OTWARCIE WALNEGO ZGROMADZENIA

Walne zgromadzenie otworzył Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _estoński kod identyfikacyjny 39008050063_ został wybrany na przewodniczącego obrad, a Martyna Patrowicz _kod 49909190016_ została wybrana na protokolanta obrad / osobę koordynującą głosowanie.

Wyniki głosowania:
Liczba akcji: 142 500 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000
Za: 57 750 000 głosów, czyli 100% głosów reprezentowana na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymało się: 0 głosów, tj. 0% reprezentowanych głosów na zgromadzeniu
Nie oddano: 0 głosów, tj. 0% oddanych głosów na zgromadzeniu W związku z tym wybrano przewodniczącego obrad i protokolanta obrad / koordynatora głosowania.

Przewodniczący zgromadzenia oraz protokolant / koordynator głosowania zweryfikowali zdolność prawną akcjonariuszy uczestniczących w zgromadzeniu oraz tożsamość i prawo reprezentacji przedstawicieli.

II.PROGRAM

Zgodnie z zawiadomieniem o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy z dnia 22 lutego 2024 r. Zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą Spółki, porządek obrad Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco:
1.Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.
2.Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.
3.Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej.
4.Obniżenie kapitału zakładowego.

III.GŁOSOWANIE I REZOLUCJE

1.Zmiana statutu Spółki i zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki.1.1.Akcjonariusze dokonują zmiany i zatwierdzenia nowego Statutu Spółki w celu obniżenia kapitału zakładowego i liczby akcji Spółki.
1.2.W związku z powyższym, zmienia się ust. 2.1 i 2.4 statutu Spółki w nowym brzmieniu w następujący sposób:

„2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 259 000 _dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy_ euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 1 036 000 _jeden milion trzydzieści sześć tysięcy_ euro.”

„2.4. Najmniejsza liczba akcji spółki bez wartości nominalnej to 2 590 000 _dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy_, największa liczba akcji spółki to 10 360 000 _dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy_.”

1.3.Zatwierdzenie nowej wersji statutu Spółki z powyższymi zmianami.Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 142 500 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000
Za: 57 750 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

2.Zmniejszenie liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej.

2.1.Re-split może pozytywnie wpłynąć na wycenę akcji, ustabilizować kurs, poprawić płynność obrotu oraz uniknąć ewentualnego zakwalifikowania akcji Spółki do segmentu listy alertów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za uchwałą o zmniejszeniu liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej oraz o zmianie statutu Spółki w następujący sposób:

Zmniejsza się liczbę akcji Spółki bez wartości nominalnej z 142 500 000 akcji do 2 850 000 akcji bez zmiany kapitału zakładowego Spółki, poprzez zamianę proporcjonalnie 142 500 000 akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 euro za akcję na 2 850 000 nowych akcji bez wartości nominalnej o wartości księgowej 5,00 euro za akcję.2.2.Wykonanie tych uchwał przysługuje Zarządowi Spółki. Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do złożenia wszelkich dokumentów i podjęcia wszelkich czynności prawnych, w tym czynności niewymienionych w tych uchwałach, które bezpośrednio lub pośrednio prowadzą do realizacji postanowień tych uchwał. W szczególności, Zarząd jest uprawniony i zobowiązany do przeprowadzenia redukcji liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej w sposób następujący: pięćdziesiąt _50_ akcji Spółki bez wartości nominalnej o wartości księgowej 0,10 EUR za akcję zostanie zastąpionych jedną _1_ akcją bez wartości nominalnej o wartości księgowej 5,00 EUR za akcję.

2.3.Zarząd jest upoważniony do wskazania dnia _”Dzień Referencyjny”_, według stanu na który zgodnie z liczbą akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza, zostanie określona nowa liczba akcji o wartości księgowej 5,00 EUR na akcję.

2.4.Ewentualne niedobory scaleniowe zostaną pokryte kosztem praw akcyjnych posiadanych przez Patro Invest OÜ należycie zarejestrowana oraz działająca zgodnie z prawem Estonii, estoński kod rejestracyjny 14381342, z siedzibą przy Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia. Patro Invest OÜ jest akcjonariuszem, który zrzekł się swoich praw akcyjnych nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do pokrycia tych niedoborów scaleniowych i umożliwienia akcjonariuszom otrzymania jednej _1_ akcji o nowej wartości księgowej 5,00 EUR. Patro Invest OÜ pokryje niedobór pod warunkiem, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie podejmie uchwały w sprawie obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej na danych warunkach, zmiany statutu Spółki, rejestracji zmian przez estoński rejestr handlowy oraz wskazania przez Zarząd Dnia Referencyjnego, a także ze skutkiem na dzień, w którym _1_ Oddział Nasdaq CSD w Estonii i _2_ Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przeprowadzą procedury niezbędne do obniżenia liczby akcji Spółki bez wartości nominalnej. Dlatego, w związku z obniżeniem liczby akcji Spółki, każdy Akcjonariusz posiadający niedobory scaleniowe na Dzień Referencyjny _tj. Akcjonariusz posiadający od 1 do 49 akcji o wartości księgowej 0,10 EUR_, będzie uprawniony otrzymać jedną _1_ akcję o wartości księgowej 5,00 EUR zamiast akcji powodujących niedobór. Jednocześnie prawa Patro Invest OÜ do otrzymania akcji o nowej wartości księgowej 5,00 EUR zamiast posiadanych na Dzień Referencyjny akcji o wartości księgowej 0,10 EUR zostaną zmniejszone o liczbę koniecznych akcji na pokrycie niedoborów. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej może nie dojść do skutku.2.5.Akcjonariusze Spółki są proszeni o sprawdzenie ilości posiadanych akcji na rachunkach papierów wartościowych i dostosowanie ich ilości tak, aby do Dnia Referencyjnego liczba akcji stanowiła jedno- lub wielokrotność liczby 50 _pięćdziesiąt_. Zarząd wskazuje akcjonariuszom Dzień Referencyjny w formie raportu bieżącego. Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się, że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 14 kwietnia 2024 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki bez wartości nominalnej do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.

2.6.Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności prawnych i organizacyjnych związanych ze zmianą wartości księgowej i liczby akcji Spółki w estońskim Rejestrze Handlowym, w Oddziale Nasdaq CSD w Estonii oraz w KDPW. Zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki za pomocą systemu prowadzonego przez Oddział Nasdaq CSD w Estonii i KDPW.

2.7.Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do złożenia na GPW wniosku o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia _połączenia_ akcji Spółki bez wartości nominalnej. Okres zawieszenia zostanie uprzednio uzgodniony z KDPW.

2.8.Punkty 2.1 i 2.2 niniejszych uchwał wchodzą w życie z chwilą rejestracji zmian dotyczących zmiany statutu i nowej ilości akcji Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał przewidzianych w punktach 2.1 – 2.2 w Estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 142 500 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000
Za: 57 750 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu

Uchwała została podjęta.

3.Umorzenie części akcji Spółki bez wartości nominalnej.
3.1.W celu zmniejszenia liczby akcji oraz wysokości zobowiązań Przewodniczący Zgromadzenia zaproponował głosowanie za podjęciem uchwały o umorzeniu 260 000 akcji Spółki i tym samym obniżeniu kapitału zakładowego Spółki zgodnie z następującymi zasadami:
3.1.1.Liczba akcji Spółki zostanie zmniejszona o 260 000 akcji, z 2 850 000 akcji do 2 590 000 akcji.
3.1.2.Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o 1 300 000,00 euro z 14 250 000,00 euro do 12 950 000,00 euro.
3.1.3.Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez umorzenie 260 000 akcji należących do Patro Invest OÜ. Wartość księgowa akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie.
3.1.4.Po umorzeniu akcji i obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie posiadała kapitał zakładowy w wysokości 12 950 000 euro składający się z 2 590 000 akcji o wartości księgowej 5,00 euro na akcję.
3.1.5.Patro Invest OÜ otrzyma od Spółki 7,50 euro za każdą umorzoną akcję w wyniku obniżenia kapitału zakładowego. Łącznie Patro Invest OÜ otrzyma 1 950 000 euro jako godziwą rekompensatę za umorzone akcje.
3.2.Upoważnia i zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą liczby akcji Spółki i wysokości kapitału zakładowego wynikających z treści tej uchwały, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

3.2.1.upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obniżenia wartości księgowej akcji w estońskim Rejestrze Handlowym;

3.2.2.upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w macierzystym depozycie NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki
3.2.3.upoważnić i zobowiązać Zarząd Spółki do dokonania czynności obniżenia liczby akcji i kapitału zakładowego Spółki uczestniczącej w obrocie na GPW w Warszawie; i
3.2.4.upoważnić Zarząd do wskazania dnia umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego.
3.3.Punkt 3.1 niniejszych uchwał wchodzi w życie z chwilą rejestracji umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał o których mowa w punktach 3.1 uchwał powyżej w estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 142 500 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000
Za: 57 750 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Uchwała została podjęta.4.Obniżenie kapitału zakładowego.
4.1.Celem obniżenia kapitału zakładowego jest obniżenie wartości księgowej akcji Spółki, co w przypadku planów pozyskania nowych inwestorów może ułatwić Spółce pozyskanie kapitału w drodze emisji nowych akcji. Przewodniczący zgromadzenia zaproponował głosowanie za przyjęciem uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości księgowej akcji z 5,00 euro do 0,10 euro zgodnie z następującymi zasadami:

4.1.1.Kapitał zakładowy Spółki zostanie obniżony o 12 691 000 euro, z 12 950 000 euro do 259 000 euro.
4.1.2.Kapitał zakładowy zostanie obniżony poprzez obniżenie wartości księgowej wszystkich akcji Spółki z 5,00 euro do 0,10 euro. Liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej nie ulegnie zmianie, a akcje Spółki nie zostaną umorzone.
4.1.3.Po obniżeniu kapitału zakładowego Spółka będzie dysponować kapitałem zakładowym 259 000 euro składającym się z 2 590 000 akcji o wartości księgowej 0,10 euro.
4.1.4.W wyniku obniżenia kapitału zakładowego Spółka nie będzie dokonywała żadnych wypłat Akcjonariuszom. Środki z obniżenia kapitału zakładowego zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy Spółki.

4.2.W celu upoważnienia i zobowiązania Zarządu Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych ze zmianą wartości księgowej akcji Spółki wynikających z treści tych uchwał, w tym w szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

4.2.1.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do przeprowadzenia procedury rejestracyjnej obniżenia wartości księgowej akcji w Estońskim Rejestrze Handlowym;

4.2.2.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zarejestrowania obniżenia kapitału zakładowego i wartości księgowej w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz w depozycie macierzystym NASDAQ CSD prowadzonym na rzecz Spółki;

4.2.3.Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania czynności obniżenia wartości księgowej Spółki uczestniczącej w obrocie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie; i

4.2.4.Upoważnia się Zarząd do wskazania dnia, w którym według liczby akcji znajdujących się na rachunku papierów wartościowych każdego akcjonariusza zostanie ustalona nowa wartość księgowa akcji Spółki.
4.3.Punkt 4.1 niniejszych uchwał wejdzie w życie z chwilą rejestracji obniżenia liczby akcji oraz nowej wartości księgowej akcji Spółki bez wartości nominalnej, zgłoszonych na podstawie podjętych uchwał o których mowa w punktach 4.1 uchwał powyżej w estońskim Rejestrze Handlowym. Pozostała część tych uchwał wchodzi w życie z chwilą ich podjęcia.

Wyniki głosowania :
Liczba akcji: 142 500 000
Łączna liczba głosów na zgromadzeniu: 57 750 000
Za: 57 750 000 głosów , tj. 100% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Przeciw: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Wstrzymali się: 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniu
Nie oddano 0 głosów, tj. 0% głosów reprezentowanych na zgromadzeniuUchwała została podjęta.

Spotkanie zakończyło się o godz. 13:00.Obrady były prowadzone w języku polskim.

Place of holding the meeting: Plock, ul. Padlewskiego 18C, 09-402, Poland.
Time of the meeting: 14 March 2024, starting at 12.00 _CET_.
Pursuant to the printout from the central database of the registration department of the Tartu County Court dated 14 March 2024, and in accordance with the Statute of FON SE _hereinafter referred to as the „Company”_, the Company is an undertaking with passive legal capacity, which was filed with the registration department of the Tartu County Court on 30.11.2018 under the registry code 14617916, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia, with the share capital of 14 250 000 euros, which is divided into 142 500 000 non par value shares.
The circle of shareholders entitled to participate at the general meeting has been established as at 23:59 of 7 March 2024 _the date of fixing the list_. According to the share ledger of the Company as at 23:59 of 7 March 2024, which is kept by NASDAQ CSD SE _Latvian registry code 40003242879_, the holder of ca 59,47% of the shares of the Company is the Polish register of securities _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. _Polish registry code PL-0000081582, hereinafter the „KDPW”__, which holds 84 750 000 non par value shares/votes on its nominee account for and on behalf of the actual shareholders of the Company and the holder of ca 40,53% of the shares of the Company is Patro Invest OÜ _Estonian registry code 14381342_, which holds 57 750 000 non par value shares/votes on its account.

The list of shareholders of the Company attending the meeting is annexed to these minutes _Annex 1_. This list and the previous section show that 57 750 000 _i.e. 40,53%_ of all the votes represented by the shares were duly represented at the general meeting.

Pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute the general meeting has a quorum if more than one half of the votes represented by the shares are represented at the general meeting, unless a requirement for a higher quorum is prescribed by applicable legal acts. As the general meeting was a new general meeting within the meaning of § 297 _2_ of the Commercial Code and section 4.5.1 of the Company’s Statute, which was convened without changing the agenda of the meeting held on 14.02.2024 _which did not have a quorum pursuant to section 4.5 of the Company’s Statute_, then the general meeting of 14.03.2024 is competent to adopt resolutions regardless of the votes represented at the meeting.
The holding of the general meeting of the Company is subject to § 296 of the Commercial Code, which stipulates that if the requirements of law or of the articles of association for calling a general meeting are violated, the general meeting shall not have the right to adopt resolutions except if all the shareholders participate in or all the shareholders are represented at the general meeting. Resolutions made at such meeting are void unless the shareholders, with respect to whom the procedure for calling the meeting was violated approve of the resolutions.

Therefore, the meeting has a quorum.
I.OPENING THE GENERAL MEETING

The extraordinary general meeting was opened by Damian Patrowicz. Damian Patrowicz _Estonian personal identification code 39008050063_ was elected to chair the meeting and Martyna Patrowicz _personal identification code 49909190016_ was elected the recorder of the meeting /the person co-ordinating the voting.

Voting results:
Number of shares: 142 500 000
Total number of votes at the meeting: 57 750 000
In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

Therefore, the Chair of the meeting and the recorder of the meeting / voting co-ordinator have been elected.

The Chair of the meeting and the recorder / voting co-ordinator of the meeting have verified the legal capacity of the shareholders participating at the meeting, and the identity and the right of representation of the representatives.

II.AGENDA

Pursuant to the notice of the extraordinary general meeting of shareholders dated 22 February 2024 which are approved by the Supervisory Board of the Company, the agenda of the general meeting is the following:

1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company.
2.Reduction of the number of shares of the Company without nominal value.
3.Cancellation part of the shares of the Company without nominal value.
4.Share capital reduction.

III.VOTING AND RESOLUTIONS

1.Amendment of the articles of association of the Company and approval of the new version of the articles of association of the Company
1.1.The Shareholders shall amend and approve the new Articles of Association in order to decrease the share capital and the number of shares of the Company.
1.2.In connection therewith, to amend subsection 2.1 and 2.4 of the articles of association of the Company in the new wording as follows:

” 2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 259 000 _two hundred fifty-nine thousand_ euros and the maximum amount of share capital is 1 036 000 _one million thirty-six thousand_ euros.”

„2.4 The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 2 590 000 _two million five hundred ninety thousand_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 10 360 000 _ten million three hundred and sixty thousand_ shares.”
1.3.To approve the new version of the Company’s articles of association with the above amendments.Voting results:
Number of shares: 142 500 000
Total number of votes at the meeting: 57 750 000
In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
The resolution of the meeting was adopted.2.Reduction of the number of shares of the Company without nominal value
2.1.In order to make a positive impact on the valuation of shares, stabilize the price, improve the liquidity of trading and in order to avoid the possible qualification of the Company’s shares to the segment of the list of alerts of the Warsaw Stock Exchange, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the number of shares of the Company without nominal value and to amend the articles of association of the Company as follows:
to reduce the number of shares of the Company without nominal value from 142 500 000 shares to 2 850 000 shares without altering the share capital of the Company, by replacing proportionally 142 500 000 shares without nominal value with a book value of 0,10 euros per share with 2 850 000 new shares without nominal value with a book value of 5,00 euros per share.

2.2.The execution of these resolutions is vested in the Company’s Management Board. The Management Board is authorised and obliged to file any documents and take any and all legal actions, including actions not mentioned in these resolutions, which directly or indirectly led to fulfilling provisions of these resolutions. In particular, the Management Board is authorized and obliged to carry out the reduction of the number of shares of the Company without nominal value as follows: fifty _50_ Company’s shares without nominal value with a book value of EUR 0,10 per share will be replaced by one share without nominal value with a book value of EUR 5,00 per share.

2.3.The Management Board is authorised to indicate the date _”Reference Date”_ on which, according to the number of shares held on each shareholder’s securities account, the new number of shares with a book value of EUR 5,00 euros per share will be set out.

2.4.Possible shortages will be covered at the expense of the rights held by Patro Invest OÜ, a limited liability company duly incorporated and validly existing under the laws of Estonia, Estonian registry code 14381342, seat Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Tornimäe tn 5, 10145, Estonia. Patro Invest OÜ is a shareholder who renounced the securities rights for free on the account of the shareholders having shortages but only to the extent necessary to cover the shortage and to allow the shareholders to receive one _1_ share with the new book value of EUR 5,00. Patro Invest OÜ will cover the shortage on condition that the extraordinary general meeting passes these resolutions on reduction of the number of shares of the Company without nominal value on given terms, amending the articles of association of the Company, its registration by the Estonian Commercial Register and indication by the Management Board the Reference Date, and also with effect on the date when _1_ Nasdaq CSD Branch in Estonia and _2_ Central Securities Depository of Poland _Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. or KDPW_ carry out the procedures necessary to effectuate the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Therefore, as a result of the reduction of the number of shares of the Company, each Shareholder having shortages on the Reference Date _it means a shareholder holding from 1 to 49 shares with a book value of EUR 0,10_, will become entitled to receive one _1_ share with a book value of EUR 5,00 instead of shares resulting in shortage. At the same time, the rights of Patro Invest OÜ to receive shares with a new book value of EUR 5,00 instead of held shares with a book value of EUR 0,10 on the Reference Date will be reduced by the amount of shares necessary to cover the shortages. Shareholder who will have minority stakes will not be charged with the tax cost because of the low taxable amount. If it occurs that covering of all shortages will not be possible in described way, then the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value cannot be completed.

2.5.The shareholders of the Company are requested to check the amount of the shares held on the securities accounts and adjust their structure so that on the Reference Date, the amount of the shares will be single or a multiple of 50 shares. The Management Board shall indicate to the shareholders the Reference Date in the form of a current report. If the Management Board will not indicate any date then it is considered that the shares shall be adjusted by 14 April 2024. This procedure reduces the risk of failure of the merger process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value by inability to fulfil the provisions of these resolutions.

2.6.The Management Board of the Company is authorised and obliged to take all legal and organizational actions connected with changing the book value and amount of the Company’s shares in the Estonian Commercial Register, Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW. These changes will be registered and kept on each shareholder’s securities account. This will be done by the systems operated by Nasdaq CSD Branch in Estonia and KDPW, respectively.

2.7.The Management Board of the Company is authorised and obliged to submit to WSE an application to suspend continuous trading in order to carry out the process of the reduction of the number of shares of the Company without nominal value. Period of suspension shall be previously agreed with KDPW.

2.8.Sections 2.1 and 2.2 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the date of amending the articles of association and the new amount of the number of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 2.1 – 2.2 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.Voting results:
Number of shares: 142 500 000
Total number of votes at the meeting: 57 750 000
In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.3.Cancellation part of the shares of the Company without nominal value
3.1.In order to reduce the number of shares and the amount of liabilities, the Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to cancel 260 000 shares of the Company and thereby reduce the share capital of the Company in accordance with the following rules:
3.1.1.The number of shares of the Company will be reduced by 260 000 shares, from 2 850 000 shares to 2 590 000 shares.
3.1.2.The share capital of the Company will be reduced by 1 300 000,00 euros, from 14 250 000,00 euros to 12 950 000,00 euros.
3.1.3.The share capital shall be reduced by cancelling 260 000 shares of the Company owned by Patro Invest OÜ. The book value of shares of the Company without nominal value will not be changed.
3.1.4.Following the cancellation of shares and reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 12 950 000 euros consisting of 2 590 000 shares with a book value of 5,00 euros per share.
3.1.5.Patro Invest OÜ will receive 7,50 euros from the Company for each cancelled share as a result of the reduction of the share capital. In total Patro Invest OÜ shall receive 1 950 000 euros as fair compensation for cancelled shares.
3.2.To authorize and oblige the Company’s Management Board to take all legal and factual actions related to the number of the Company’s shares and amount of share capital resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to:

3.2.1.authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the registration procedure to reduce the number of shares and share capital in the Estonian Commercial Register;
3.2.2.authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the number of shares in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company;
3.2.3.authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the operation of reducing the number of shares and share capital of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and
3.2.4.authorize the Management Board to indicate the date on which the shares will be cancelled and the share capital reduced.
3.3.Section 3.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share reduction and share capital of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 3.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.Voting results:
Number of shares: 142 500 000
Total number of votes at the meeting: 57 750 000
In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting

The resolution of the meeting was adopted.

4.Share capital reduction
4.1.The purpose of reducing the share capital is to reduce the book value of the Company’s shares, which in the case of plans to attract new investors may facilitate the acquisition of capital by the Company by issuing new shares. The Chair of the meeting proposed to vote in favour of the resolution to reduce the share capital of the Company by reducing the book value of the shares from 5,00 euros to 0,10 euros in accordance with the following rules:
4.1.1.The share capital of the Company will be reduced by 12 691 000 euros, from 12 950 000 euros to 259 000 euros.
4.1.2.The share capital shall be reduced by reducing the book value of all the shares of the Company from 5,00 euros to 0,10 euros. The number of shares of the Company without nominal value will not be changed and shares of the Company shall not be cancelled.
4.1.3.Following the reduction of share capital, the Company shall have a share capital of 259 000 euros consisting of 2 590 000 shares with a book value of 0,10 euros per share.
4.1.4.No payments will be made to the shareholders as a result of the reduction of the share capital. All the funds released as a result of the reduction of the share capital will be allocated to the supplementary capital of the Company.
4.2.To authorize and oblige the Company’s Management Board to take all legal and factual actions related to the change in the book value and share capital of the Company resulting from the content of these resolutions, including in particular the extraordinary general meeting decides to:

4.2.1.authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the registration procedure to reduce the book value of shares and the share capital of the Company in the Estonian Commercial Register;
4.2.2.authorize and oblige the Management Board of the Company to register a decrease in share capital and the book value in the National Depository of Securities and in the parent deposit of NASDAQ CSD kept for the Company;
4.2.3.authorize and oblige the Company’s Management Board to carry out the operation of reducing the book value of the Company participating in trading on the Warsaw Stock Exchange; and
4.2.4.authorize the Management Board to indicate the date on which, according to the number of shares held on each shareholder’s securities account, the new a book value of the shares of the Company will be set out.

4.3.Section 4.1 of these resolutions shall enter into force on the moment the entries pertaining to the share capital reduction and new book value of shares of the Company without nominal value, filed under the adopted resolutions provided in sections 4.1 of these resolutions above, have been made in the Estonian Commercial Register. The other part of these resolutions enters into force at the moment of their adoption.Voting results:
Number of shares: 142 500 000
Total number of votes at the meeting: 57 750 000
In favour: 57 750 000 votes, i.e. 100% of the votes represented at the meeting
Against: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Abstained: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meeting
Not voted: 0 votes, i.e. 0% of the votes represented at the meetingThe resolution of the meeting was adopted.The meeting ended at: 13.00.The meeting was held in the Polish language

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu