Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 8/2024

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 21.03.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.03.2024 roku.

W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.4 Statutu Spółki jest następujące:

„2.4. Minimalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 2 590 000 _dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy_ akcji, a maksymalna liczba akcji Spółki bez wartości nominalnej to 10 360 000 _dziesięć milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy_ akcji.”

Aktualna liczba akcji wyemitowanych przez Emitenta to 2 850 000.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.

The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that on 21/03/2024, the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonian law, registered the amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 14/03/2024.

In connection with the above, the current wording of point 2.4 of the Company’s Articles of Association is as follows:

„2.4.The minimum number of the shares of the Company without nominal value is 2 590 000 _two million five hundred ninety thousand_ shares and the maximum number of the shares of the Company without nominal value is 10 360 000 _ten million three hundred and sixty thousand_ shares.”

The current number of shares issued by the Issuer is 2 850 000.

Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu