Zbycie oraz nabycie aktywów o znacznej wartości

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 25.06.2013 r., za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną w Uchwale z dnia 21.06.2013 r., dokonał wniesienia posiadanych przez Emitenta 6991 udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. jako wkładu niepieniężnego na podwyższenie kapitału spółki DAMF Invest S.A. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000392143.

Emitent informuje, że o nabyciu udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. w Płocku informował raportami bieżącymi nr 3/2013 r. z dnia 23.01.2013 r. i 16/2013 z dnia 5.03.2013 r.

Udziały DAMF Capital Sp. z o.o. wnoszone na pokrycie podwyższenia kapitału spółki DAMF Invest S.A. mają wartość nominalną 50 zł każdy, natomiast łączna wartość nominalna 6991 udziałów to 349 550,00 zł. Udziały te reprezentują 28,24 % udziału w kapitale zakładowym tej spółki oraz uprawniają do oddania 6991 głosów na Zgromadzeniu Wspólników DAMF Capital Sp. z o.o.

Emitent informuję, że rynkowa wartość udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o. ustalona na podstawie wyceny biegłego rewidenta to 6.357,80 zł za jeden udział , tj. łączna wartość rynkowa udziałów DAMF Capital Sp. z o.o. to 44 447 379,80 zł .

Emitent informuje ,że w zamian za udziały w DAMF Capital Sp. z o.o., objął 8889 akcji zwykłych imiennych serii F o wartości 5.000 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 44 445 000,00 zł spółki DAMF Invest S.A. w Płocku. Objęte przez Emitenta 8889 akcje stanowią 32,18 % udziału w kapitale zakładowym DAMF Invest S.A. oraz uprawniają do oddania przez Emitenta 8889 głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A. co stanowi 32,18 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a spółką której akcje zostały objęte tj. DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe tj. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcje Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto Pani Marianna Patrowicz, Pan Jacek Koralewski oraz Pan Damian Patrowicz jednocześnie pełnią funkcję Członków Rady Nadzorczej Emitenta oraz Członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A.

Emitent uznał wartość zbytych aktywów – udziałów spółki DAMF Capital Sp. z o.o w Płocku oraz wartość nabytych aktywów – akcji spółki DAMF Invest S.A. w Płocku za kryterium uznania niniejszej informacji za istotną.