Rejestracja zmian w Statucie Spółki. Registration of amendments to the Articles of Association.

Raport bieżący nr 9/2024

Zarząd Spółki FON SE z siedzibą w Tallinnie informuje, że w dniu 28.06.2024 roku właściwy dla prawa Estonii rejestr spółek handlowych _Ariregister_ dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 14.03.2024 roku.
W związku z powyższym aktualne brzmienie punktu 2.1 Statutu Spółki jest następujące:
„2.1. Minimalny kapitał zakładowy spółki to 259 000 _dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy_ euro, a maksymalny kapitał zakładowy to 1 036 000 _jeden milion trzydzieści sześć tysięcy_ euro.”
Aktualnie kapitał zakładowy Spółki FON SE wynosi 259 000,00 EURO.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje aktualne brzmienie Statutu Spółki w polskiej, angielskiej oraz estońskiej wersji językowej.
The Management Board of FON SE with its registered office in Tallinn informs that on 28/06/2024, the Commercial Companies Register _Ariregister_, competent for Estonian law, registered the amendments to the Company’s Articles of Association resulting from the resolutions adopted at the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 14/03/2024.
In connection with the above, the current wording of point 2.1 of the Company’s Articles of Association is as follows:
” 2.1. The minimum amount of share capital of the Company is 259 000 _two hundred fifty-nine thousand_ euros and the maximum amount of share capital is 1 036 000 _one million thirty-six thousand_ euros.”
Currently, the share capital of FON SE is EUR 259 000,00.
Attached to this report, the Issuer provides the current wording of the Articles of Association in the Polish, English and Estonian language versions.

Załączniki:

Podstawa prawna
Inne uregulowania

Osoba reprezentująca Spółkę:
Damian Patrowicz, Członek Zarządu