Rozpoczęcie skupu akcji własnych

Zarząd FON S.A. w Płocku w wykonaniu obowiązku określonego uchwałą nr 2 § 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.04.2013 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24.04.2013 r., niniejszym informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji programu skupu akcji własnych.

 

Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.04.2013 r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24.04.2013 r. opublikowaną raportem bieżącym nr 26/2013 z dnia 25.04.2013 r. będzie dokonywał skupu akcji wyemitowanych przez Spółkę na następujących warunkach:

1. Cel skupu akcji własnych: umorzenie akcji

2. Ilość akcji objętych programem: 35.131 akcji

3. Termin rozpoczęcia skupu akcji własnych: nie wcześniej niż od dnia 15.07.2013 r.

4. Czas trwania skupu akcji własnych nie dłużej niż do dnia 31.03.2014 r.

5. Wysokość środków przeznaczonych na

realizację programu: nie więcej niż 5.000 zł

6. Cena minimalna za jedną akcję Spółki

nabywaną w ramach programu nie mniej niż 0,01 zł za akcję

7. Cena maksymalna za jedną akcję Spółki

nabywaną w ramach programu nie więcej niż 0,12 zł za akcję

8. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród: (i) ceny ostatniego niezależnego obrotu i

(ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.

Emitent informuje, że 35.131 akcji objętych programem skupu akcji nie przekracza 0,01 % udziału w kapitale zakładowym oraz 0,01% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował o stanie realizacji programu nabycia akcji własnych, podając do publicznej wiadomości ilość akcji nabytych w danym dniu w ramach programu oraz średnią cenę.

Po pełnej realizacji programu skupu akcji własnych Zarząd zwoła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie celem umorzenia akcji nabytych w ramach programu skupu akcji własnych.