Podsumowanie kosztów emisji akcji serii L

Zarząd FON S.A z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2013 z dnia 15.02.2013 r. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości ostateczną wysokość kosztów emisji akcji serii L.

Łącznie koszty związane z emisją akcji zwykłych na okaziciela serii L poniesione przez Spółkę wyniosły z 23.930,30 zł

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 23.930,30 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie – 0 zł

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł

d) koszty promocji oferty – 0 zł

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym:

Koszty emisji akcji serii L zostały ujęte w kosztach finansowych Spółki.

Średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą: 0,000357 zł.