Podsumowanie realizacji programu skupu akcji własnych.

Zarząd FON S.A. w Płocku, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2013 z dnia 12.07.2013 roku, niniejszym informuje, iż realizując program nabycia akcji własnych stosownie do upoważnienia udzielonego w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.04.2013r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24.04.2013r. Emitent w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych w dniu 15.07.2013r. roku nabył na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 35.131 akcji własnych, o wartości nominalnej 0,10 zł każda, to jest o łącznej wartości nominalnej 3.513,10 zł po cenie jednostkowej 0,09 zł za każdą akcję.

Nabycie nastąpiło na rynku regulowanym w transakcjach sesyjnych zwykłych.

Powyższe 35.131 akcji Spółki, nie przekracza 0,01 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 35.131 głosów stanowiących nie więcej niż 0,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent informuje, że aktualnie posiada 35.131 akcji własnych, która to ilość stanowi nie więcej niż 0,01 % udziału w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki oraz uprawnia do oddania 35.131 głosów stanowiących nie więcej niż 0,01 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że z nabyciem wyżej wskazanej liczby akcji wpełni zrealizował program skupu akcji własnych zgodnie z upoważnieniem udzielonym w uchwale nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.04.2013r. kontynuowanego po przerwie w dniu 24.04.2013r.

Celem programu skupu akcji własnych Emitenta jest ich umorzenie.