Zawarcie znaczącej umowy

Zarząd spółki FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.08.2013 r. zawarł ze spółką DAMF Invest S.A. porozumienie do umowy pożyczki akcji Atlantis Energy S.A., FON Ecology S.A., Stark Development S.A. z dnia 30 stycznia 2013 r. komunikowanej raportem bieżącym 5/2013 oraz do umowy pożyczki akcji spółki Urlopy.pl S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 r., komunikowanej raportem bieżącym 22/2013.

Na podstawie tego porozumienia DAMF INVEST S.A. oświadcza, że rezygnuje z żądania zwrotu ww. akcji, a FON S.A. niniejszą rezygnację przyjmuje. Ponadto FON S.A. oświadcza, że w związku z rezygnacją żądania zwrotu ww. akcji zwalnia DAMF INVEST S.A. z obowiązku zwrotu kaucji pieniężnych , a DAMF INVEST S.A. niniejsze zwolnienie przyjmuje.

Emitent informuje, że pomiędzy Emitentem a Pożyczkodawcą DAMF Invest S.A. zachodzą powiązania osobowe. Prezes Zarządu DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta. Ponadto troje członków Rady Nadzorczej DAMF Invest S.A. jednocześnie pełni funkcje w Radzie Nadzorczej Emitenta.

Emitent informuje, że kryterium uznania niniejszego porozumienia za znaczące jest wartość akcji będących przedmiotem porozumienia.