Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płockuinformuje, że w dniu 5 września 2013 r. na podstawie elektronicznego odpisu aktualnego KRS Spółki powziął informację o rejestracji na wniosek Emitenta w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu wynikających z treści uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2013 r.

Emitent informuje, że na mocy uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26.06.2013 r. do treści § 6 Statutu Spółki dodano punkty od 53 do 56 w następującym brzmieniu:

53. Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
54. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
55. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
56. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z)W załączeniu Emitent przekazuje aktualną treść Statutu Spółki w zarejestrowanym brzmieniu.

Załącznik: