Korekta raportu – Zawiadomienia Członków Rady Nadzorczej Emitenta w trybie art. 160 ustawy o obrocie

Zarząd FON S.A. w Płocku informuje, że w treści raportu nr 49/2013 z dnia 01.10.2013 r. zaistniała omyłka pisarska.

Odnośnie transakcji z dnia 27.09.2013 r. podano ilość akcji w następujący sposób:

31 953 akcji po ,09 zł

Winno być

31 953 akcji po 0,09 zł