Nabycie akcji własnych w celu wydania ich akcjonariuszom spółek przejmowanych

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2013 r. w sprawie: ” udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do nabycia akcji własnych Spółki o łącznej wartości nominalnej nieprzekraczającej 10% kapitału zakładowego w celu wydania akcji akcjonariuszom spółek przejmowanych” opublikowanej raportem bieżącym nr 58/2013 w dniu 29.11.2013 r. Zarząd Emitenta w dniu 02.12.2013 r. dokonał nabycia 100.000.000 (sto milionów) akcji własnych FON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych).

Nabycie akcji własnych o których mowa powyżej nastąpiło za łączną cenę 9.400.000,00 zł tj. za cenę wynoszącą 0,094 zł za każdą akcję.

Nabyte w dniu 02.12.2013 r. 100.000.000 (sto milionów) akcji własnych Emitenta stanowi 9,92% udziału w kapitale zakładowym Emitenta, oraz uprawnia do oddania 100.000.000 głosów stanowiących 9,92 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Emitent informuje, że aktualnie posiada łącznie 100.035.131 akcji własnych która to ilość stanowi 9,923 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawnia do oddania 100.035.131 głosów stanowiących 9,923 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Posiadane przez Emitenta akcje własne zgodnie z treści art. 364 § 2 k.s.h. nie dają Emitentowi prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.

Nabycie akcji o których mowa powyżej zostało dokonane w celu wydania ich akcjonariuszom spółek przejmowanych tj. spółek Atlantis Energy S.A. w Płocku, Stark Development S.A. w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. w Płocku oraz FON Ecology S.A. w Płocku w związku z treścią uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 29.11.2013 r. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 sierpnia 2013 r. opublikowanego raportem bieżącym Spółki nr ESPI 45/2013 z dnia 30.08.2013 r. uzupełnionego aneksem z dnia 12.09.2013 r. o publikowanym raportem nr ESPI 48/2013r. z dnia 09.12.2013 r.