POŁĄCZENIE EMITENTA Z INNYMI PODMIOTAMI

Zarząd FON SA informuje o powzięciu w dniu 16 grudnia 2013 r. wiadomości o tym, że Sąd Rejonowy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował w dniu 16 grudnia 2013 r. połączenie spółek: FON S.A., ATLANTIS Energy S.A., Stark Development S.A., Urlopy.pl S.A. oraz FON Ecology S.A. (zwane dalej łącznie „Spółkami”).

Połączenie nastąpiło na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj.: a) ATLANTIS Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331800 (dalej: “ATLANTIS Energy”); b) Stark Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Chorzowie, ul. Józefa Maronia 44, 41-506 Chorzów, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285403 (dalej: “Stark Development”); c) Urlopy.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290193 (dalej: “Urlopy.pl”); d) FON Ecology Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000336818 (dalej: “FON Ecology”) na Spółkę Przejmującą, tj. FON Spółkę Akcyjną z siedzibą w Płocku, ul. Padlewskiego 18c, 09-402 Płock, wpisaną do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000028913, za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółek Przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

Łączące się Spółki działają w przeważającej mierze jako podmioty prowadzące usługową działalność finansową.

FON S.A. prowadzi działalność w następujących obszarach: inwestycje kapitałowe, pożyczki, wynajem nieruchomości. Inwestycje kapitałowe oraz wynajem nieruchomości są wiodącą działalnością Spółki od dłuższego czasu, natomiast udzielanie pożyczek to segment, w którym spółka działa od tego roku. W raporcie nr 18/2013 spółka poinformowała o zmianie profilu działalności Spółki i strategii Spółki na lata 2013-2016. Do momentu opublikowania tej zmiany wiodącą działalnością spółki FON S.A. był wynajem nieruchomości oraz działania w ramach funduszu private equity, który angażował się w ciekawe przedsięwzięcia o ponad przeciętnej stopie zwrotu.
Stark Development zajmuje się realizacją projektów deweloperskich w sektorze luksusowych apartamentów w miejscowościach wypoczynkowych Polski południowej.
FON Ecology skupia swoją działalność na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda, biomasa, przy współpracy z partnerami z rynku.
Atlantis Energy skupia swą działalność na pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych, takich jak wiatr, woda, biomasa, we współpracy z partnerami z rynku. Jest właścicielem farmy wiatrowej zlokalizowanej w północnej części Mazowsza o mocy 750 KW (z możliwością rozbudowy do 2 MW), produkującej średniorocznie 1.000.000 KW.
Urlopy.pl prowadzi działalność agenta turystycznego, który prowadzi sprzedaż wycieczek poprzez bezpieczne i bezpośrednie kanały dystrybucji, takie jak: Internet, telefon – centrum rezerwacji oraz biura obsługi klienta na terenie całej Polski.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 14 i § 20 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz.U. Nr 33, poz. 259) w zw. z art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.