Zawarcie istotnej Umowy

Zawarcie istotnej Umowy – Umowa pożyczki ze spółką Top Marka S.A. w Poznaniu w kwocie 11 000 000 zł z możliwością jej zwiększenia do 20 000 000 zł.

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 30.12.2013 r. zawarł ze spółką Top Marka S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Wierzbięcice 44a lok. 21B, KRS 0000292265 umowę zabezpieczonej pożyczki pieniężnej.

Na mocy umowy z dnia 30.12.2013 r. Emitent udzielił Pożyczkobiorcy pożyczki w kwocie 11.000.000,00 zł. Pożyczka będzie wypłacana Pożyczkobiorcy w transzach pod warunkiem ustanowienia przez Pożyczkobiorcę określonych umową zabezpieczeń. Pierwsza transza w wysokości 4.208.000,00 zł (cztery miliony dwieście osiem tysięcy 00/100) zostanie przekazana na wskazane przez Pożyczkobiorcę konto w terminie 4 dni od zawarcia umowy, natomiast druga transza w wysokości 5.792.000,00 (pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100) po ustanowieniu i wpisaniu w księdze wieczystej nieruchomości położonej w Poznaniu hipoteki umownej do wysokości 30.000.000,00 (trzydzieści milionów złotych 00/100).

Z tytułu udzielenia pożyczki Emitentowi przysługuje prowizja w wysokości 1.000.000,00 zł. Ponadto kwota pożyczki jest oprocentowana w wysokości równej stopie WIBOR dla depozytów 3-miesięcznych powiększonej o 3,3% (trzy i trzy dziesiąte procenta) w skali roku. Termin całkowitej spłaty pożyczki Strony ustaliły na dzień 31.12.2014 r. Odsetki będą płatne miesięcznie z dołu. Strony postanowiły, że przeterminowane zadłużenie Pożyczkobiorcy będzie oprocentowane w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego w skali roku.

Pożyczka została zabezpieczona za pomocą następujących instrumentów: weksel własny Pożyczkobiorcy, weksel własny poręczyciela, poręczenie osoby fizycznej – właściciela 100% udziałów spółki Top Marka SA, poddanie się przez Pożyczkobiorcę oraz Poręczyciela egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego do kwoty 30.000.000,00 (trzydzieści milionów złotych), przewłaszczenie nieruchomości położonej w Poznaniu wraz z nieodwołanym pełnomocnictwem w formie aktu notarialnego – w przypadku zalegania przez Pożyczkodawcę ze spłatą pożyczki, zastaw na 40.000 akcji imiennych Pożyczkobiorcy o wartości nominalnej 100 zł każda tj. o łącznej wartości 4.000.000,00 zł, prawo wypowiedzenia umowy dzierżawy nieruchomości w Poznaniu w przypadku jej przewłaszczenia na rzecz Emitenta oraz hipoteka umowna na nieruchomości w Poznaniu do wysokości 30.000.000,00 (trzydzieści milionów złotych 00/100).

Strony postanowiły również, że kwota udzielonej pożyczki może ulec zwiększeniu o kolejne 9.000.000,00 zł pod warunkiem, że łączna kwota udzielonej pożyczki nie przekroczy 22.000.000,00 (dwadzieścia dwa miliony złotych 00/100), a termin spłaty nie będzie przekraczał dnia 31.12.2016 r. Zwiększenie kwoty pożyczki uzależnione jest od spełnienia przez Pożyczkobiorcę ustalonych warunków, m.in. zwiększenia wartości nieruchomości i wymaga formy aneksu do umowy.

Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie przedmiotowej pożyczki posiada powierzchnię 23 411 metrów kwadratowych i zlokalizowana jest w Poznaniu, przy ul. Kopanina 54/56, w niewielkiej odległości od ulicy Głogowskiej stanowiącej dogodne połączenie z centrum miasta, drogi krajowej nr 5 oraz węzła autostrady A2. Rejon lokalizacji charakteryzuje się sporym zainwestowaniem a najbliższe otoczenie nieruchomości stanowi zabudowa komercyjna.

Zgodnie z informacjami zawartymi w operacie szacunkowym, który wycenia nieruchomość na 30 917 703 zł w stosunku do nieruchomości zawarto 76 umów najmu, których łączna wartość wpływa bezpośrednio na wartość nieruchomości.

W świetle powyższego i opinii Zarządu spółki FON SA przedmiotowa umowa pożyczki jest należycie zabezpieczona.

Umowa pożyczki z dnia 30.12.2013 r. została uznana za istotną ze względu na wartość umowy oraz sposób uzgodnionego zabezpieczenia jej spłaty.