Zbycie akcji własnych na skutek wydania ich akcjonariuszom spółek przejmowanych

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 59/2013 z dnia 02.12.2013 r. niniejszym informuje, że zgodnie z postanowieniami uchwał nr 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2013 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 58/2013 w dniu 29.11.2013 r. w dniu 17.01.2014 r. Zarząd Emitenta dokonał wydania akcji własnych Emitenta , akcjonariuszom spółek przejętych tj. spółek Atlantis Energy S.A. w Płocku, Stark Development S.A. w Chorzowie, Urlopy.pl S.A. w Płocku oraz FON Ecology S.A. w Płocku na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 sierpnia 2013 r. opublikowanym raportem bieżącym Spółki nr ESPI 45/2013 z dnia 30.08.2013 r. uzupełnionym aneksem z dnia 12.09.2013 r. opublikowanym raportem nr ESPI 48/2013 r. z dnia 09.12.2013 r. oraz odpowiednio na stronie internetowej Emitenta.

W dniu 17.01.2014 r. Emitent wydał akcjonariuszom spółek przejętych łącznie 95.384.471 akcji własnych FON S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 9.538.447,10 zł (dziewięć milionów pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta czterdzieści siedem 10/100).

Zbycie akcji własnych o których mowa powyżej nastąpiło nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy spółek przejętych zgodnie z treścią uchwał nr 3 oraz 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2013 r.

Zbyte w dniu 17.01.2014 r. 95.384.471 akcje własne stanowiły 9,46% udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawniały do oddania 95.384.471 głosów stanowiących 9,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Emitent informuje, że aktualnie posiada łącznie 4.650.660 akcji własnych która to ilość stanowi 0,46 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, oraz uprawnia do oddania 4.650.660 głosów stanowiących 0,46 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Posiadane przez Emitenta akcje własne zgodnie z treści art. 364 § 2 k.s.h. nie dają Emitentowi prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.