Zmiany w Zarządzie Emitenta

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 20.01.2014r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o powołaniu Pana Roberta Ogrodnika do Zarządu Spółki na stanowisko Wiceprezesa.

Pan Robert Ogrodnik posiada wykształcenie wyższe, ukończył magisterskie studia menadżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego uzyskując tytuł magistra w zakresie przedsiębiorczości. Ponadto ukończył Wydział Administracji Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica oraz studia podyplomowe w zakresie Zarządzania Projektami oraz Europejskiego Modelu Zarządzania w Wyższej Szkole Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Leona Koźmińskiego.

Ukończył także liczne szkolenia w zakresie pozyskiwania i zarządzania funduszami europejskimi, finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw oraz zarządzania personelem i prowadzenia skutecznego marketingu.
Pan Robert Ogrodnik od 10.04.2012r. pełni funkcję Prezesa Zarządu spółki Investment Friends Capital S.A. w Płocku – spółki publicznej której akcje notowane są na rynku regulowanym Warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych S.A. ponadto pełni funkcję Dyrektora Administracyjnego Investment Friends S.A. w Warszawie.
Uprzednio zajmował stanowiska menadżerskie w firmie handlowo-usługowej, zajmującej się obsługą teleinformatyczną i zaopatrzeniem w nowoczesne urządzenia i rozwiązania biznesowe przedsiębiorstw i instytucji. W okresie bezpośrednio poprzedzającym współpracę z Investment Friends S.A, oraz Investment Friends Capital S.A. od 2009 r, zajmował stanowisko Dyrektora ds. Handlu i Administracji w Copi-Flex Sp.J.

Pan Robert Ogrodnik sprawuje funkcję Prezesa Zarządu w spółce Investment Friends Capital S.A. w Płocku, której przedmiot działalności może być uznany za działalność konkurencyjną wobec działalności Emitenta .
Emitent informuje jednak , że Rada Nadzorcza tej Spółki oraz Rada Nadzorcza Emitenta , zgodnie z treścią art. 380 k.s.h. , wyraziła zgodę na pełnienie funkcji przez Pana Roberta Ogrodnika jednocześnie w FON S.A. oraz w Investment Friends Capital S.A. Rada Nadzorcza Spółki jednocześnie wyraziła przekonanie, że doświadczenie Pana Roberta Ogrodnika oraz sprawowana przez niego funkcja w spółce Investment Friends Capital S.A. w Płocku przyniosą wymierne korzyści dla obu podmiotów na zasadzie synergii.

Pan Robert Ogrodnik nie uczestniczy ponadto w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
Pan Robert Ogrodnik nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na
podstawie ustawy o KRS.