Zmiana zakresu umowy zawartej z biegłym rewidentem na badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013

Zarząd FON S.A. w Płocku niniejszym w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 29/2013 z dnia 18.06.2013 r. informuje, że wobec dokonanego połączenia spółek o którym mowa w raporcie 64/2013 z dnia 16.12.2013 r. w szczególności w związku z faktem przejęcia spółki zależnej FON Ecology S.A. w Płocku, Emitent nie będzie publikował skonsolidowanego sprawozdania za rok 2013 r.

Emitent za rok 2013 opublikuje wyłącznie jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Wobec powyższego Zarząd FON S.A. informuje, że zmianie uległ zakres umowy zawartej z biegłym rewidentem Misters Audytor Adviser Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie, wpisanym na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3704 wybranym przez Radę Nadzorczą Spółki jako podmiot uprawniony do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki. Emitent informuje, że podmiot Misters Audytor Adviser Sp. zo.o. z siedzibą w Warszawie przeprowadzi badanie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.