Częściowe zamknięcie subskrypcji akcji serii M

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku niniejszym informuje, że doszło do częściowego zamknięcia subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii M.
Zarząd Emitenta wyjaśnia, że akcje zwykłe na okaziciela serii M zostały wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu Emitenta podjętej w formie Aktu Notarialnego (Rep.A nr 96/2014) z dnia 16.01.2014r, o której informowano raportem bieżącym nr 6/2014 ( z dnia 16.01.2014r), w oparciu o upoważnienie zawarte w § 7a Statutu Spółki wynikające z Uchwały nr 21 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 20.06.2012 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 16/2012 z dnia 21.06.2012 r.

W dniu 16.01.2014r. częściowo zakończona została subskrypcja akcji serii M w ramach, której subskrybowano 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii M o wartości nominalnej i emisyjnej 0,10 zł każda tj. łącznej wartości nominalnej i emisyjnej 6.486,90 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 90/100) zł. Akcje zostały pokryte wkładem pieniężnym.

Akcje serii M obejmowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego. Akcje serii M będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Zarząd Emitenta zgodnie z treścią § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) z dnia 19 lutego 2009r. informuje, co następuje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:
data rozpoczęcia subskrypcji – 16 stycznia 2014r.
data zakończenia subskrypcji – 16 stycznia 2014r.

2. Data przydziału akcji:
Emitent informuje, iż emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Emitent wyjaśnia, iż wszystkie 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii M zostało objętych na podstawie zawartej umowy.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:
64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M

4.Przy emisji akcji serii M nie miała miejsce redukcja.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.
W ramach subskrypcji zawarto umowę objęcia 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii M.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:
W ramach subskrypcji objęto 64.869 (sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji serii M. Emisja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

7. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje: 0,10zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:
W ramach subskrypcji zawarto 1 umowę objęcia akcji z jedną osobą prawną.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:
Subskrypcja akcji serii M została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.
Akcje serii M zostały zaoferowane i objęte przez 1 podmiot.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):
Emitent nie zawarł umowy o submisję akcji serii M.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):
Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji serii M to 6.486,90 zł (sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych 90/100).

12. Łączna wysokość kosztów zaksięgowanych, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 2 988,00 zł z czego:
a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 0 zł,
b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0 zł,
c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł,
d) koszty promocji oferty – 0 zł,
e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 2 988,00 zł,

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję serii M objętą subskrypcją:
Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji serii M przypadający na jedną akcję serii M objętą subskrypcją wynosi 0,05 zł.