Informacja o rejestracji w KDPW akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Emitenta

Zarząd Fon S.A. informuje o otrzymaniu w dniu 27 lutego 2014r uchwały o rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 64.869 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Emitenta.

Emitent informuje, że Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w dniu 27 lutego 2014r, Uchwłą nr 234/14 postanowił dokonać zarejestrowania 64.869 akcji zwykłych na okaziciela serii M spółki Fon S.A. o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz nadać im kod PLCASPL00019, pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzacą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym wprowadzone już zostały inne akcje Emitenta oznaczone kodem PLCASPL00019.
Zarejestrowanie w KDPW wskazanych wyżej akcji nastąpi w terminie trzech dni od otrzymania decyzji wydanej przez podmiot prowadzący rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, na który wprowadzone zostały inne akcje spółki oznaczone kodem PLCASPL00019, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.