Rejestracja zmian w Statucie Spółki i nowa treść statutu

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 04.03.2014r. na podstawie otrzymanego przez Spółkę postanowienia Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie Emitent powziął informację o rejestracji w dniu 25.02.2014r. zmian w rejestrze KRS Spółki.

Emitent informuje, że Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie w dniu 25 lutego 2014r. wydał postanowienie w przedmiocie rejestracji zmian Statutu Spółki wynikających z treści uchwał nr 3 i 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 18.02.2014r. opublikowanych raportem bieżącym nr 24/2014 z dnia 18.02.2014r

Z treści otrzymanego przez Emitenta postanowienia wynika, że Sąd Rejestrowy dokonał zmian zgodnie z treścią wniosku Emitenta oraz zgodnie z postanowieniami uchwał NWZ z dnia 18.02.2014r. Sąd wpisał do rejestru zmianę wartości nominalnej akcji Emitenta z dotychczasowej 0,10 zł (dziesięć groszy) na 1,60 zł (jeden złoty sześćdziesiąt groszy 60/100) z jednoczesnym zmniejszeniem ilości akcji spółki z dotychczasowych 1.008.100.000 do 63.006.250 akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki nie uległa zmianie. Ponadto Sąd Rejestrowy dokonał wykreślenia ze Statutu Spółki postanowień § 7A.

Wobec powyższego Emitent informuje, że aktualnie kapitał zakładowy spółki wynosi 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych) i dzieli się na 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,60 zł (jeden złoty 60/100) każda akcja.
Emitent poniżej podaje treść zmienionego Artykułu 7 Statutu Spółki

(§ 7)
Kapitał zakładowy spółki wynosi 100.810.000,00 zł (sto milionów osiemset dziesięć tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,60 (jeden złoty 60/100) każda, w tym:
a/ 63.006.250 (sześćdziesiąt trzy miliony sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych serii A na okaziciela,

W załączeniu Emitent przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki zawierający zmiany o których mowa powyżej.

Załączniki: