Uchwała Zarządu KDPW w sprawie scalenia akcji Spółki

Zarząd Fon S.A w Płocku niniejszym informuje, że w dniu 11.03.2014r. Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie na wniosek Emitenta podjął uchwałę nr 282/14 w przedmiocie wymiany – scalenia – akcji Spółki.

Emitent informuje, że na mocy wyżej wymienionej uchwały w dniu 26.03.2014r. dokonana zostanie wymiana – scalenie akcji Spółki zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Na skutek wymiany dotychczas zarejestrowane w Depozycie 1.008.100.000 akcji o wartości nominalnej 0,10 zł każda zastąpionych zostanie 63.006.250 akcji o wartości 1,60 zł każda.

Emitent informuje, że wymiana – scalenie akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. zostanie dokonane zgodnie z treścią uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18.02.2014r.
Emitent przypomina, że zgodnie treścią uchwały nr 3 NWZ z dnia 18.02.2014r. zmianie uległa wartość nominalna wszystkich akcji Spółki z dotychczasowej 0,10 zł każda do 1,60 zł z jednoczesnym zmniejszeniem ilości akcji wszystkich emisji z dotychczasowej 1.008.100.000 akcji Spółki do 63.006.250 bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki. W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść uchwały Zarządu KDPW nr 282/14 z dnia 11.03.2014r.

Załącznik: