Zawiadomienie o pośrednim nabyciu akcji Emitenta

Zarząd Fon S.A. z siedzibą w Płocku informuje, że w dniu 14.05.2014r. do siedziby spółki wpłynęło zawiadomienie spółki IFEA Sp. z o.o. w organizacji z siedzibą w Płocku z dnia 14.05.2014r.dotyczące pośredniego nabycia akcji Emitenta.

Zawiadamiająca informuje, że wobec uzyskania w dniu 08.05.2014r. statusu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A. oraz wobec spółki Fon S.A. w rozumieniu art. 4 pkt. 14 ustawy o ofercie pośrednio nabyła posiadane przez wyżej wymienione podmioty akcje FON S.A. w Płocku (KRS 0000028913) w ilości 50.655.465 która to ilość stanowi 80,40 % udziału w kapitale zakładowym FON S.A. oraz uprawnia do oddania 50.655.465 głosów stanowiących 80,40 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu FON S.A.

Zawiadamiająca informuje, że przed pośrednim nabyciem akcji o którym mowa powyżej nie posiadała żadnych akcji Emitenta.

Zawiadamiająca informuje, że w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie wyklucza pośredniego zwiększenia lub zmniejszenia swojego zaangażowania w Spółkach w których pośrednio nabyła akcje w związku z uzyskaniem statutu podmiotu dominującego wobec spółki DAMF Invest S.A.
Ponadto Zawiadamiająca informuje, że inne podmioty od niej zależne nie posiadają akcji Emitenta oraz, że Zawiadamiająca nie zawierała żadnych porozumień ani umów, których przedmiotem było by przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu.