Korekta raportu nr 48/2014 z dnia 22.05.2014r. – Informacja o zwołaniu ZWZ na dzień 16.06.2014r.

Zarząd FON S.A. z siedzibą w Płocku informuje, niniejszym dokonuje korekty raportu bieżącego nr 48/2014 z dnia 22.05.2014r. w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 16.06.2014r.

Wraz z raportem o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitent opublikował materiały mające być przedmiotem obrad tego Zgromadzenia w tym w szczególności dokument: „Sprawozdanie Rady Nadzorczej FON S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.” oraz „Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ FON S.A. wraz z projektami uchwał”.

Emitent wyjaśnia, że powziął informację o sprostowaniu omyłki zawartej w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej FON S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie punktu 3 tj. rekomendacji Rady Nadzorczej w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013.
Rada Nadzorcza rekomenduje wyłączenie zysku osiągniętego za rok 2013 od podziału jednakże w rekomendowanej treści uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia omyłkowo wskazano, że osiągnięty przez Spółkę zysk przeznaczony ma zostać w całości na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych, gdy prawidłowa treść rekomendowanej uchwały powinna przewidywać przeznaczenie zysku w części na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych oraz w części na kapitał zapasowy albowiem osiągnięty zysk Spółki przekracza niepokryte starty z lat ubiegłych.

Emitent informuje, że omyłkowo opublikowana treść rekomendacji Rady Nadzorczej w zakresie przeznaczenia zysku za rok 2013 brzmi:
Rada Nadzorcza przedkłada przedmiotowe sprawozdanie Rady Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia oraz rekomenduje w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013r. wyłączenie zysku od podziału i podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały następującej treści :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w
wysokości 25 821 197,27 zł ( dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto
dziewięćdziesiąt siedem złotych 27/100) zostanie wyłączony od podziału i przeznaczony na pokrycie
strat Spółki z lat ubiegłych .

Natomiast jej prawidłowe brzmienie to:
Rada Nadzorcza przedkłada przedmiotowe sprawozdanie Rady Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia oraz rekomenduje w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2013r. wyłączenie zysku od podziału i podjęcie przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwały następującej treści :
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w
wysokości 25 821 197,27 zł ( dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto
dziewięćdziesiąt siedem złotych 27/100) zostanie wyłączony od podziału i przeznaczony w kwocie 23.173.203,20 zł (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote 20/100 ) na pokrycie całości strat Spółki z lat ubiegłych oraz w kwocie 2.647.994,07 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 7/100) na kapitał zapasowy Spółki.

Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przedkłada prawidłową treść załącznika – Sprawozdanie Rady Nadzorczej FON S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.

Ponadto w związku z powyższą korektą Emitent koryguje treść projektu uchwały nr 9 w sprawie podziału zysku netto za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w ten sposób, że zamiast podanej w korygowanym projekcie treści § 1 w brzmieniu:
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w wysokości 25.821.197,27zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy) zostanie wyłączony od podziału i przeznaczony na pokrycie strat Spółki z lat ubiegłych.”

Proponuje się treść następującą
„Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala, że zysk netto spółki za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 w wysokości 25.821.197,27zł (dwadzieścia pięć milionów osiemset dwadzieścia jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia siedem groszy) zostanie wyłączony od podziału i przeznaczony w kwocie 23.173.203,20 zł (dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście trzy złote 20/100 ) na pokrycie całości strat Spółki z lat ubiegłych oraz w kwocie 2.647.994,07 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote 7/100) na kapitał zapasowy Spółki.”

Emitent informuje, że pozostałe informacje opublikowane raportem bieżącym nr 48/2014 z dnia 22.05.2014r pozostają bez zmian.

W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje treść skorygowanego dokumentu Sprawozdanie Rady Nadzorczej FON S.A. z wyników oceny Sprawozdania Finansowego oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013. oraz Ogłoszenia o zwołaniu ZWZ FON S.A. wraz z projektem uchwał.

Załączniki: