Rozpoczęcie programu skupu akcji własnych

Zarząd FON S.A. w Płocku w wykonaniu treści uchwały nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2014 r., niniejszym informuje, że podjął decyzję o rozpoczęciu realizacji programu skupu akcji własnych.

Zarząd FON S.A. informuje, że zgodnie z upoważnieniem udzielonym uchwałą nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 16.06.2014 r. opublikowaną raportem bieżącym nr 56/2014 z dnia 16.06.2014 r. będzie dokonywał skupu akcji wyemitowanych przez Spółkę na następujących warunkach:
1. Cel skupu akcji własnych: umorzenie akcji
2. Ilość akcji objętych programem: 215.583 akcji
3. Termin rozpoczęcia skupu akcji własnych: nie wcześniej niż od dnia 24.06.2014r.
4. Czas trwania skupu akcji własnych nie dłużej niż do dnia 16.06.2015 r.
5. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu: nie mniej niż 2.155,83 zł i nie więcej niż 431.166,00 zł
6. Cena minimalna za jedną akcję Spółki nabywaną w ramach programu nie mniej niż 0,01 zł za akcję
7. Cena maksymalna za jedną akcję Spółki nabywaną w ramach programu nie więcej niż 2,00 zł za akcję
8. Przy założeniu wyceny rynkowej akcji liczonej według kursu zamknięcia ceny akcji Spółki na dzień poprzedzający dzień podjęcia przez Zarząd decyzji o rozpoczęciu programu skupu akcji, z uwzględnieniem kosztów nabycia tych akcji maksymalna łączna wysokość środków niezbędnych do realizacji zakupu akcji własnych nie powinna przekroczyć 245.000,00 zł (dwieście czterdzieści pięć tysięcy złotych).

9. Cena, za którą Spółka będzie nabywać akcje własne, nie może być wartością wyższą spośród:
(i) ceny ostatniego niezależnego obrotu i
(ii) najwyższej bieżącej niezależnej oferty w transakcjach zawieranych na sesjach giełdowych GPW.
10. Akcje nabywane będą w transakcjach giełdowych i pozagiełdowych, bezpośrednio przez Spółkę lub za pośrednictwem domu maklerskiego na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.
11. Nabycie akcji własnych będzie odbywało się w trybie, terminie i na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r. wykonującego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do zwolnień dla programów odkupu i stabilizacji instrumentów finansowych.

Emitent informuje, że 215.583 akcji objętych programem skupu reprezentuje 0,34 % udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz uprawnia do oddania 215.583 głosów stanowiących 0,34% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.
Zarząd Spółki będzie na bieżąco informował o stanie realizacji programu nabycia akcji własnych, podając do publicznej wiadomości ilość akcji nabytych w danym dniu w ramach programu oraz średnią cenę.
Po pełnej realizacji programu skupu akcji własnych Zarząd zwróci się do Walnego Zgromadzenia celem umorzenia akcji nabytych w ramach programu.

Zarząd Spółki zaprasza Akcjonariuszy zainteresowanych zbyciem akcji Emitenta na warunkach rynkowych w transakcjach pozagiełdowych w ramach programu skupu akcji własnych, o kontakt ze Spółką.